Tổng hợp dự toán lương

Nhận dự toán lương từ cấp dưới

Giúp đơn vị cấp trên nhận được dự toán lương từ cấp dưới, đồng thời có thể phê duyệt, hủy phê duyệt hay từ chối, từ đó tổng hợp dự toán lương cho toàn đơn vị để gửi lên cấp trên.

1. Khi đăng nhập vào chương trình sẽ thấy thông báo nhận dự toán lương ở góc phải màn hình, anh/chị nhấn vào đường link tại đây hoặc chọn menu Tiền lương\Dự toán lương\Tổng hợp dự toán lương.

2. Tại tab Nhận dự toán lương từ cấp dưới, phần mềm sẽ lấy lên danh sách các bảng dự toán lương từ đơn vị cấp dưới với các tình trạng: Chưa duyệt/Đã từ chối/Đã duyệt.

3. Đồng thời, hiển thị thống kê Tổng số đơn vị đã nộpsố lượng đơn vị chưa được duyệttừ chối hay đã duyệt cho đơn vị cấp trên có thể dễ dàng theo dõi.

Xem dự toán

1. Chọn bảng dự toán lương, nhấn Xem dự toán.

Phê duyệt dự toán lương

1. Chọn 1 hoặc nhiều bảng dự toán lương, nhấn Phê duyệt.

2. Nhấn Phê duyệt trên câu thông báo để hệ thống tự động tổng hợp số liệu của đơn vị vào báo cáo dự toán tiền lương chung.

Sau khi đơn vị cấp trên phê duyệt thì chương trình cũng tự động chuyển trạng thái của dự toán lương ở đơn vị cấp dưới từ Đã gửi thành Đã duyệt.

Hủy phê duyệt dự toán lương

Sau khi đã duyệt dự toán lương cho đơn vị cấp dưới nhưng đơn vị cấp trên lại phát hiện có thông tin chưa phù hợp thì hoàn toàn có thể hủy phê duyệt, bằng cách:

1. Chọn 1 hoặc nhiều bảng dự toán lương có trạng thái là Đã duyệt, nhấn Hủy phê duyệt.

2. Nhấn Hủy phê duyệt trên câu thông báo để hệ thống loại bỏ số liệu của đơn vị vào báo cáo dự toán tiền lương chung.

Sau khi đơn vị cấp trên hủy phê duyệt thì chương trình cũng tự động chuyển trạng thái của dự toán lương từ Đã duyệt thành Chưa duyệt.

Từ chối nhận dự toán lương

Khi nhận dự toán lương từ cấp dưới, đơn vị phát hiện ra có thông tin chưa phù hợp và muốn từ chối thì thực hiện như sau:

1. Chọn 1 hoặc nhiều dự toán lương có trạng thái là Chưa duyệt, nhấn Từ chối.

2. Nhập Lý do từ chối, nhấn Từ chối.

Sau khi đơn vị cấp trên từ chối dự toán lương thì chương trình cũng tự động chuyển trạng thái của dự toán lương từ Chưa duyệt thành Đã từ chối.

Tổng hợp & gửi dự toán lương lên cấp trên

Giúp đơn vị cấp trên tổng hợp số liệu của chính đơn vị mình và đơn vị trực thuộc (nếu là đơn vị chủ quản) hoặc đơn vị cùng cấp quản lý (nếu là đơn vị tài chính) và gửi lên cho đơn vị cấp cao hơn (nếu có).

1. Chọn menu Tiền lương\Dự toán lương\Tổng hợp dự toán.

2. Chọn tab Tổng hợp & gửi dự toán lên cấp trên.

3. Căn cứ vào việc phê duyệt dự toán lương của các đơn vị cấp dưới tại tab Nhận bảng dự toán lương từ cấp dưới và xác nhận hoàn thành dự toán lương của chính đơn vị tại phần Lập dự toán lương để phần mềm hiển thị các thông báo tương ứng: Chưa tổng hợp bảng dự toán lương của đơn vị nào hoặc Đã tổng hợp bảng dự toán lương của chính đơn vị mình và …/… đơn vị“.

4. Phần mềm tự động tổng hợp các chỉ tiêu toàn đơn vị.

5. Để in bảng dự toán lương toàn ngành, nhấn In.

6. Để gửi báo cáo lên cấp trên, anh/chị nhấn Gửi báo cáo. Phần mềm sẽ gửi lên cấp trên thành công.

7. Trường hợp không tìm thấy đơn vị tài chính nhận báo cáo thì hệ thống sẽ xuất số liệu ra excel để đơn vị tự thực hiện gửi báo cáo đi. Anh/chị nhấn Xuất báo cáo trên câu thông báo. Sau đó mở file excel để kiểm tra lại (nếu muốn).

Cập nhật 14/01/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA