Trên báo cáo 03aTH.N thuộc TT 02/2023/TT-BNV, CBTC đơn vị mong muốn thống kê đúng trình độ của chuyên ngành dược

1. Mục đích

Trên báo cáo 03aTH.N thuộc TT 02/2023/TT-BNV, CBTC đơn vị có thể thống kê đúng trình độ của chuyên ngành dược

2. Chi tiết thay đổi

  • Hàng năm, các đơn vị y tế cần thống kê báo cáo 03aTH.N thuộc TT 02/2023/TT-BNV gửi đơn vị chủ quản, trong báo cáo có thống kê trình độ theo chuyên ngành dược.
  • Để thống kê trình độ chuyên ngành dược thì CBTC đơn vị sẽ dựa vào chức danh nghề nghiệp mà CBNV đang giữ hoặc dựa trên trình độ đào tạo của nhóm chuyên ngành đã học

– Trước phiên bản R88: Với CBNV có nhiều trình độ ở các chuyên ngành khác nhau sẽ thống kê không đúng.

– Từ phiên bản R88: Trên báo cáo 03aTH.N thuộc TT 02/2023/TT-BNV, CBTC đơn vị có thể thống kê đúng trình độ của chuyên ngành dược

Cụ thể như sau:

  • Trên báo cáo 03aTH.N thuộc TT 02/2023/TT-BNV bỏ căn cứ xét chuyên ngành y, dược theo trình độ đào tạo
  • Trên báo cáo 0206aTH.N thuộc TT 02/2023/TT-BNV bỏ căn cứ xét chuyên ngành y, dược theo trình độ đào tạo
Cập nhật 22/03/2024
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA