Cán bộ tổ chức đơn vị muốn phân công cho người phụ trách công tác hồ sơ các phòng ban quản lý đúng hồ sơ CBNV của phòng ban đó

 • Trước R75.1: Tại các đơn vị, mỗi CBTC được phân công phụ trách 1 nhóm hồ sơ CBNV của 1 số phòng ban trong đơn vị. Tuy nhiên, phần mềm chưa cho phép phân quyền chi tiết việc CBTC được phân công phòng ban nào thì chỉ quản lý các phòng ban đó nên những người được phân quyền CBTC sẽ luôn phải theo dõi toàn bộ hồ sơ củ CBNV trong đơn vị (bao gồm cả hồ sơ mình không quản lý)
 • Từ R75.1: Cán bộ tổ chức đơn vị có thể phân công cho người phụ trách công tác hồ sơ các phòng ban quản lý đúng hồ sơ CBNV của phòng ban đó. Các phòng ban không thuộc phạm vi quản lý thì không cần theo dõi hồ sơ

Các bước thực hiện:

I. CBTC đơn vị phân quyền cho cho CBNV khác phụ trách công tác hồ sơ các phòng ban theo phân công công việc thực tế

 1. Vào Thiết lập hệ thống/Vai trò quyền hạn, nhấn Thêm để thêm 1 vai trò mới hoặc nhấn Sửa để sửa thông tin phân quyền của vai trò đã thêm trước đây.
 2. Tại đây, anh/chị thiết lập các thông tin của mỗi vai trò như sau:
  • Thông tin chung
   • Mã vai trò: Mỗi vai trò có 1 mã khác nhau
   • Tên vai trò: Tên của vai trò theo phân công công việc
   • Mô tả: Thông tin mô tả về vai trò
  • Chức năng:

   • Chọn chức năng nghiệp vụ được phân công quản lý
   • Mỗi nghiệp vụ có thể có quyền:
    • Xem: Chỉ xem thông tin, không thể thêm/sửa/xóa dữ liệu
    • Toàn quyền: Có thể xem và thêm/sửa/xóa dữ liệu
  • Phạm vi dữ liệu:
   Mỗi vai trò có thể phân công các loại phạm vi:

   • Trong đơn vị: Tại chính đơn vị, có thể phân công CBTC phụ trách 1 hoặc nhiều phòng ban trong đơn vị
   • Một số đơn vị trực thuộc: Đối với đơn vị chủ quản, có thể phân công CBTC phụ trách hồ sơ CBNV của 1 hoặc nhiều đơn vị trực thuộc
   • Tất cả đơn vị: Đối với đơn vị chủ quản, có thể phân công CBTC phụ trách hồ sơ CBNV của tất cả đơn vị trực thuộc
 3. Sau khi thiết lập xong vai trò, CBTC chọn 1 hoặc nhiều CBNV phụ trách vai trò đó

II. CBTC được phân công phụ trách hồ sơ của các phòng ban có thể quản lý các công việc trong phạm vi quản lý

Sau khi được phân quyền vào 1 vai trò, CBTC được phân quyền phạm vi phụ trách phòng phòng ban/đơn vị nào thì có thể chỉ theo dõi hồ sơ của phòng ban/đơn vị đó. Cụ thể như sau:

 1. Nếu CBTC được phân quyền phụ trách 1 số phòng ban trong đơn vị thì CBTC có thể:
  • Theo dõi danh sách CBNV đang làm việc trong phòng ban mình phụ trách. Hồ sơ CBNV đang làm việc tại phòng ban khác sẽ không theo dõi được
  • Phê duyệt đợt bổ sung lý lịch của hồ sơ CBNV trong phòng ban phụ trách
  • Xử lý các nghiệp vụ khác cho các hồ sơ trong phòng ban được phụ trách
 2. Nếu CBTC được phân quyền phụ trách 1 số hoặc tất cả đơn vị trực thuộc thì CBTC có thể:
  • Theo dõi danh sách CBNV đang làm việc trong đơn vị mình phụ trách. Hồ sơ CBNV đang làm việc tại đơn vị khác sẽ không theo dõi được
  • Xử lý các nghiệp vụ khác cho các hồ sơ trong đơn vị được phụ trách
Cập nhật 23/06/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA