Tính năng mới R75.1 – Phát hành ngày 06/07/2023

1. CBTC mong muốn chỉ thống kê các CBNV đang làm việc tại đơn vị trên các báo cáo

Trước đây:

 • CBTC thống kê hồ sơ CBNV đang làm việc trong đơn vị bằng báo cáo theo quy định.
 • Phần mềm cho phép in báo cáo thông kê hồ sơ CBNV có trạng thái Đang làm việc và Điều chuyển đi. Tuy nhiên trạng thái Điều chuyển đi đang có cả CBNV chờ điều chuyển và CBNV đã điều chuyển.
 • Số lượng CBNV trên báo cáo không đúng só với các CBNV trên danh sách trích ngang.

Từ phiên bản R75.1:

 • CBTC mong muốn chỉ thống kê các CBNV đang làm việc tại đơn vị trên các báo cáo.
 • Tại các báo cáo có sử dụng Tham số thời gian, bổ sung căn cứ: Xét các hồ sơ có trạng thái Điều chuyển đi Ngày hiệu lực của quyết định điều chuyển lớn hơn Ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.

2. CBTC đơn vị muốn phân công cho Người phụ trách công tác hồ sơ phòng ban, quản lý đúng hồ sơ CBNV của phòng ban đó

Trước đây:

 •  Với đơn vị có nhiều phòng ban và có số lượng CBNV lớn, trong mỗi phòng ban sẽ có người phụ trách về công tác hồ sơ cho CBNV. Vì số lượng CBNV trong đơn vị lớn nên CBTC đơn vị muốn Người phụ trách công tác hồ sơ của phòng ban nào sẽ quản lý đúng hồ sơ của phòng ban đó.
 • Hiện tại trên phần mềm đáp ứng:
  • Phân quyền theo nghiệp vụ: Đáp ứng phân quyền theo các phân hệ trên menu phần mềm: Quản lý hồ sơ; Đánh giá; Khen thưởng, kỷ luật; Đào tạo bồi dưỡng,…
   => Trong mục Quản lý hồ sơ, chưa đáp ứng phân quyền nghiệp vụ chi tiết. Cụ thể, Người phụ trách công tác hồ sơ phòng ban không quản lý xét duyệt nâng lương, phụ cấp của đơn vị cấp dưới.
  •  Phân quyền theo dữ liệu được phép truy cập: Mặc định phân quyền truy cập dữ liệu của cả đơn vị.
   => Chưa đáp ứng phân quyền dữ liệu theo phòng ban vì vậy Người phụ trách công tác hồ sơ phòng ban có thể xem/sửa được thông tin hồ sơ CBNV của phòng ban khác, dễ lộ thông tin CBNV.

Từ phiên bản R75.1:

 • CBTC đơn vị muốn phân công cho Người phụ trách công tác hồ sơ phòng ban, quản lý đúng hồ sơ CBNV của phòng ban đó.
 • Cải tiến chức năng Vai trò quyền hạn tại mục Thiết lập hệ thống:
  • Khi Thêm/Sửa vai trò: Đưa chức năng phân quyền Phạm vi dữ liệu tại form thông tin chi tiết vai trò.
  • Bỏ chức năng Phân quyền truy cập dữ liệu trên toolbar.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Sau khi được phân quyền vào 1 vai trò, CBTC được phân quyền phạm vi phụ trách phòng phòng ban/đơn vị nào thì có thể chỉ theo dõi hồ sơ của phòng ban/đơn vị đó. Cụ thể như sau:
  1. Nếu CBTC được phân quyền phụ trách 1 số phòng ban trong đơn vị thì CBTC có thể:
   • Theo dõi danh sách CBNV đang làm việc trong phòng ban mình phụ trách. Hồ sơ CBNV đang làm việc tại phòng ban khác sẽ không theo dõi được
   • Phê duyệt đợt bổ sung lý lịch của hồ sơ CBNV trong phòng ban phụ trách
   • Xử lý các nghiệp vụ khác cho các hồ sơ trong phòng ban được phụ trách
  2. Nếu CBTC được phân quyền phụ trách 1 số hoặc tất cả đơn vị trực thuộc thì CBTC có thể:
   • Theo dõi danh sách CBNV đang làm việc trong đơn vị mình phụ trách. Hồ sơ CBNV đang làm việc tại đơn vị khác sẽ không theo dõi được
   • Xử lý các nghiệp vụ khác cho các hồ sơ trong đơn vị được phụ trách

3. CBTC muốn quản lý hồ sơ điều chuyển đến đúng ngày có hiệu lực điều chuyển

Trước đây:

 • Trong quá trình làm việc, CBNV có thể được điều chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác. Khi có quyết định điều chuyển, CBTC cần chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để điều chuyển CBNV đến đơn vị mới.
 • Phần mềm đáp ứng nhập quyết định điều chuyển. Khi nhập xong quyết định trên phần mềm, hồ sơ CBNV chuyển từ trạng thái Đang làm việc thành Điều chuyển đi và không thuộc quản lý trong đơn vị.
 • Trường hợp CBTC ghi nhận quyết định điều chuyển trước ngày bắt đầu hiệu lực. Trong thời gian từ ngày ghi nhận quyết định đến ngày bắt đầu hiệu lực, CBTC không quản lý được hồ sơ CBNV do hồ sơ đang ở trạng thái Điều chuyển đi.

Từ phiên bản R75.1:

 • CBTC muốn quản lý hồ sơ điều chuyển đến đúng ngày có hiệu lực điều chuyển.
 • Khi ghi nhận điều chuyển, tiếp nhận CBNV tại đơn vị:
  • Chỉ thực hiện tiếp nhận nếu Ngày hiệu lực điều chuyển <= Ngày hiện tại. Nếu đơn vị thực hiện quyết định tiếp nhận, Ngày hiệu lực điều chuyển được cập nhật = Từ ngày của quyết định tiếp nhận.
  • Nếu Ngày tiếp nhận > Ngày hiện tại thì không được tiếp nhận.
  • Nếu Ngày hiện tại < Ngày hiệu lực điều chuyển: Trạng thái làm việc của CBNV là trạng thái của Quá trình công tác mới nhất trước khi điều chuyển.
  • Nếu Ngày hiện tại >= Ngày hiệu lực điều chuyển: Trạng thái làm việc của CBNV là Điều chuyển đi.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 07/07/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA