Quản lý quyết định phụ cấp tại đơn vị

Mục đích:Giúp Cán bộ tổ chức quản lý các quyết định phụ cấp tại đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện:

I. Thêm quyết định phụ cấp

 1. Vào Quyết định, chọn Phụ cấp. Tại đây, anh/chị có thể theo dõi danh quyết định phụ cấp tại đơn vị. Anh/chị có thể tìm kiếm nhanh quyết định bằng cách nhập trên thanh tìm kiếm.
  Hoặc thiết lập Lọc.
 2. Khi có quyết định phụ cấp mới được ban hành áp dụng tại đơn vị, chọn Thêm quyết định.
 3. Khai báo thông tin quyết định:

  • Trường hợp là CBTC đơn vị chủ quản, anh/chị chọn thêm loại quyết định áp dụng tại chính đơn vị mình (Đơn vị tôi) hoặc tại các đơn vị trực thuộc quản lý (Tôi quản lý).
  • Số quyết định: Tự nhập theo thông tin trên quyết định.
  • Ngày quyết định: Tự nhập/chọn theo thông tin trên quyết định.
  • Đơn vị ra quyết định: Chọn các phòng ban tại đơn vị trong danh mục có sẵn.
  • Loại phụ cấp: Chọn trong danh mục có sẵn.
  • Tài liệu đính kèm: Tải lên các văn bản, tài liệu kèm quyết định.
 4. Khai báo danh sách cán bộ nhân viên kèm theo quyết định lương theo 1 trong 3 cách sau:
  • Cách 1: Chọn từ danh sách cán bộ nhân viên
   • Nhấn Chọn CBNV.
   • Phần mềm lấy lên danh sách các CBNV tại đơn vị hoặc tại đơn vị trực thuộc quản lý (đối với CBTC đơn vị chủ quản). Tích chọn các CBNV theo quyết định, chọn Thêm.
  • Cách 2: Thêm từng CBNV
   • Chọn Thêm dòng.
   • Tìm kiếm CBNV bằng cách nhập thông tin Họ và tên vào ô tương ứng hoặc nhấn vào dấu mũi tên và chọn trong danh sách.
 5. Nhấn Lưu để thêm quyết định phụ cấp.

II. Cập nhật hồ sơ

 1. Chọn quyết định phụ cấp cần cập nhật, nhấn Cập nhật hồ sơ.
 2. Hệ thống tự động lấy lên danh sách CBNV thuộc đơn vị đã đến ngày hưởng phụ cấp trên quyết định mà chưa cập nhật vào hồ sơ. Tích chọn CBNV trong danh sách, nhấn Cập nhật.

III. Chỉnh sửa/Xóa quyết định lương

 1. Trường hợp cần thay đổi đổi thông tin, hồ sơ CBNV trên quyết định phụ cấp, anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng cây bút để chỉnh sửa.
 2. Trường hợp quyết định phụ cấp không còn áp dụng tại đơn vị, nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa.
Cập nhật 20/10/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA