Tính năng mới R68 – Ngày phát hành 17/02/2023

1. Khi in báo cáo, đơn vị UBND huyện mong muốn chọn in được chỉ mình đơn vị UBND huyện

Trước đây:

 • Tại cây đơn vị được cấp, UBND Huyện là đơn vị chủ quản của các xã, các phòng, trường học (Phòng Nội vụ; Phòng Tài chính;…). Phòng Tài chính thuộc huyện không mua phần mềm riêng mà được lưu hồ sơ chung tại đơn vị UBND Huyện.
 • Khi in các báo cáo tại đơn vị UBND, nếu chọn sẽ chọn tất cả các đơn vị con, bỏ chọn thì bỏ chọn tất cả đơn vị. Trường hợp chỉ muốn chọn UBND thì phải bỏ tích lần lượt các đơn vị con.
 • Thao tác chưa thuận tiện, gây mất thời gian cho CBTC.

Từ phiên bản R68:

 • Khi in báo cáo, đơn vị UBND huyện có thể chọn in được chỉ mình đơn vị UBND huyện.
 • Tại mục Báo cáo của đơn vị chủ quản/nội vụ:
  • Thêm mục Xem báo cáo đơn vị tôi: Cho phép xem báo cáo của chính đơn vị mình và các phòng ban trực thuộc đơn vị.
  • Sửa tên mục Xem báo cáo thành Xem báo cáo tôi quản lý.
 • Tại mục Xem báo cáo tôi quản lý: Bổ sung tùy chọn trên cây đơn vị giúp CBTC có thể chọn in chỉ báo cáo của đơn vị mình.

2. Cán bộ tổ chức đơn vị chủ quản/nội vụ muốn in được các báo cáo theo phòng ban tại đơn vị mình

Trước đây:

 • Tại các đơn vị chủ quản/nội vụ, ngoài nhiệm vụ tổng hợp báo cáo từ các đơn vị cấp dưới, các đơn vị này còn phải quản lý, thống kê, lập báo cáo cho chính các phòng ban trong đơn vị mình.
 • Hiện tại, tại các đơn vị trực thuộc, khi in báo cáo tại đơn vị thì có thể chọn các phòng ban muốn lấy lên báo cáo. Tại đơn vị chủ quản/nội vụ, khi in tại đơn vị thì không chọn được các phòng ban mà luôn lấy lên số liệu toàn đơn vị.
 • Cán bộ tổ chức đơn vị chủ quản/nội vụ khó khăn không in được các báo cáo theo phòng ban tại đơn vị mình.

Từ phiên bản R68:

 • Cán bộ tổ chức đơn vị chủ quản/nội vụ muốn in được các báo cáo theo phòng ban tại đơn vị mình.
 • Tại mục Báo cáo của đơn vị chủ quản/nội vụ:
  • Thêm mục Xem báo cáo đơn vị tôi: Cho phép xem báo cáo của chính đơn vị mình và các phòng ban trực thuộc đơn vị.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Cán bộ tổ chức đơn vị chủ quản muốn dễ dàng tìm kiếm đơn vị trực thuộc trên cây đơn vị ngắn gọn

Trước đây:

 • Khi cần quản lý/tìm kiếm các vấn đề liên quan đến đơn vị trực thuộc, Cán bộ tổ chức đơn vị chủ quản sẽ tìm kiếm đơn vị trực thuộc bằng cách tìm lần lượt theo cây đơn từ trên xuống dưới.
 • Trên các cây đơn vị hiện nay có trên phần mềm, luôn mở hết toàn bộ cây đơn vị để nhìn thấy tất cả đơn vị chủ quản, đơn vị cha – con.
 • Tại các dự án lớn, để tìm đến được 1 đơn vị trực thuộc, CBTC đơn vị chủ quản mất nhiều thời gian để tìm do số lượng đơn vị quá nhiều.

Từ phiên bản R68:

 • Cán bộ tổ chức đơn vị chủ quản có thể dễ dàng tìm kiểm đơn vị trực thuộc trên cây đơn vị ngắn gọn.
 • Tất cả các cây đơn vị mặc định ở trạng thái rút gọn: Thu gọn đến đơn vị chủ quản cao nhất.
 • Bổ sung tùy chọn để người dùng tùy chỉnh cách xem cây đơn vị: Mở rộng/Thu gọn cây đơn vị.

4. CBTC mong muốn nắm bắt kịp thời được các công việc quan trọng từ tính năng nhắc việc

Trước đây:

 • CBTC đơn vị sử dụng tính năng Nhắc việc để nhắc nhở các công việc cần thiết. Thông thường, nhắc việc được sử dụng thường xuyên để tránh quên các công việc quan trọng. Khi cần thống kê, báo cáo nhanh thì mới xem trên mục Thống kê.
 • Hiện tại trên mục Bàn làm việc, CBTC luôn nhìn thấy mục Thống kê trước. Để xem các công việc cần làm thì cần phải chuyển qua mục Nhắc việc, các thông tin công việc không dễ thấy.

Từ phiên bản R68:

 • CBTC dễ dàng nắm bắt kịp thời được các công việc quan trọng từ tính năng nhắc việc.
 • Tại mục Bàn làm việc của tất cả các đơn vị:
  • Hiển thị một số thông báo nhắc việc quan trọng ra bên ngoài, tại mục Công việc cần xử lý.
  • Hiển thị tối đa 4 thông báo.
  • Bổ sung tính năng cho phép Quay lại khi Xem tất cả nhắc việc.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

5. Cán bộ tổ chức muốn theo dõi nhanh số lượng CBNV tham gia tôn giáo trên Dashboard

Trước đây:

 • Cán bộ tổ chức (CBTC) đơn vị theo dõi nhanh số lượng CBNV thuộc phạm vi đơn vị hoặc đơn vị cấp dưới quản lý tham gia tôn giáo.
 • Hiện trên mục Tổng quan Bàn làm việc phần mềm, chưa thống kê biểu đồ số lượng CBNV tham gia tôn giáo.

Từ phiên bản R68:

 • Cán bộ tổ chức có thể theo dõi nhanh số lượng CBNV tham gia tôn giáo trên Dashboard.
 • Tại Bàn làm việc, bổ sung biểu đồ Thống kê theo tôn giáo:

  • Biểu đồ hình cột cho phép xem Tổng hợp hoặc Chi tiết từng nhóm tôn giáo.
  • Với đơn vị chủ quản: Xem số liệu toàn ngành/toàn địa bàn/ Xem theo số liệu trong đơn vị.
  • Với đơn vị trực thuộc: Xem theo số liệu trong đơn vị.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

6. Cán bộ tổ chức đơn vị mong muốn theo dõi thông tin Loại đào tạo lý luận chính trị trên danh sách trích ngang CBCCVC

Trước đây:

 • CBTC đơn vị theo dõi nhanh thông tin của CBNV trong đơn vị thông qua danh sách trích ngang CBCCVC.
 • CBTC đã khai báo đầy đủ hình thức đào tạo tại quá trình đào tạo nhưng phần mềm chưa lấy lên thông tin Trình độ lý luận chính trị/Loại đào tạo.

Từ phiên bản R68:

 • Cán bộ tổ chức đơn vị có thể theo dõi thông tin Loại đào tạo lý luận chính trị trên danh sách trích ngang CBCCVC.
 • Tại Báo cáo\Xem báo cáo, với Danh sách trích ngang CBCCVC: Bổ sung cách lấy số liệu cho các thông tin:
  • Lý luận chính trị/Loại đào tạo.
  • Chứng chỉ tiếng dân tộc.

7. CBTC đơn vị chủ quản mong muốn thống kê được số liệu của đơn vị trực thuộc khi trực thuộc đã gia hạn tạm

Trước đây:

 • Sở Nội vụ (SNV) chủ trương triển khai yêu cầu tất cả các đơn vị toàn tỉnh sử dụng phần mềm. Tuy nhiên một số đơn vị hết hạn phần mềm chưa kịp xin kinh phí để thực hiện gia hạn.
 • Lúc này MISA gia hạn tạm cho đơn vị để tiếp tục sử dụng phần mềm để đảm bảo số liệu đơn vị đang quản lý là đúng, khi có yêu cầu của SNV thì vẫn lập được các báo cáo liên quan theo yêu cầu.
 • Tuy nhiên khi SNV tra cứu thống kê, báo cáo của cấp dưới thì không lấy được số liệu của các đơn vị đang gia hạn tạm do trạng thái vẫn là hết hạn license. Đơn vị vẫn khai báo hồ sơ đầy đủ nhưng SNV không thống kê được số liệu.

Từ phiên bản R68: Sau khi gia hạn tạm

 • Đơn vị đã gia hạn tạm sử dụng được đầy đủ các chức năng trên phần mềm tương tự như đơn vị bình thường.
 • Đơn vị đã gia hạn tạm sẽ có trên cây đơn vị tại các màn hình liên quan.
 • Cho phép đơn vị chủ quản tổng hợp báo cáo bao gồm cả đơn vị đó.

8. CBTC đơn vị muốn thông tin CBNV thể hiện đúng chức vụ, chức danh kiêm nhiệm

Trước đây:

 • Khi bổ nhiệm chức vụ/chức danh kiêm nhiệm, thường có thời gian cụ thể đảm nhận chức vụ, chức danh kiêm nhiệm đó (Từ ngày – đến ngày). Đến ngày cuối cùng sẽ không còn đảm nhận chức vụ/chức danh kiêm nhiệm đó nữa. Nếu làm tiếp thì nhận quyết định bổ nhiệm. Nếu không làm tiếp thì không có quyết định bãi nhiệm, từ chức, …
 • Phần mềm cho phép quản lý quá trình công tác có loại quyết định là Bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm, khai báo thông tin từ ngày – đến ngày. Tuy nhiên, khi in báo cáo có kỳ báo cáo sau “đến ngày” thì vẫn lấy lên chức vụ chức danh kiêm nhiệm.
 • Thực tế CBNV không còn giữ chức vụ/chức danh kiêm nhiệm đó nữa nhưng vẫn được thể hiện trên báo cáo, sai thông tin.

Từ phiên bản R68:

 • CBTC đơn vị muốn thông tin CBNV thể hiện đúng chức vụ, chức danh kiêm nhiệm.
 • Thay đổi cách lấy dữ liệu cho thông tin Chức vụ/Chức danh kiêm nhiệm.
 • Nếu bản ghi có loại quyết định là Bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm: Ví dụ Quyết định Bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm Từ ngày 01/01/2021 Đến ngày 31/12/2022.
  • Nếu in báo cáo từ ngày 01/01/2023 trở đi: Xét bản ghi có Từ ngày nhỏ hơn gần nhất với ngày đầu tiên của kỳ báo cáo với ngày đầu tiên của kỳ báo cáo:
   • Nếu “Đến ngày” từ 21/12/2022 trở về trước: Bỏ trống thông tin Chức vụ kiêm nhiệm.
   • Nếu “Đến ngày” từ 01/01/2023 trở đi: Lấy thông tin Chức vụ/chức danh kiêm nhiệm (tại Thông tin công việc hoặc tại thông tin công việc sau khi thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức)
  • Nếu in báo cáo từ 01/01/2021 đến 31/12/2022: Lấy thông tin Chức vụ tại phần Thông tin công việc.
 • Nếu bản ghi có loại quyết định là Thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức: Lấy thông tin chức vụ/chức danh kiêm nhiệm tại phần thông tin công việc sau khi thôi giữ chức vụ/miễn nhiệm, từ chức. Nếu không có thì bỏ trống.
 • Nếu bản ghi có loại quyết định khác các loại quyết định nêu trên: Lấy thông tin chức vụ/chức danh kiêm nhiệm tại phần thông tin công việc. Nếu không có thì bỏ trống.
 • Nếu trùng Từ ngày thì ưu tiên lấy bản ghi được tạo sau.
Cập nhật 20/02/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA