Tính năng mới R78 – Phát hành ngày 18/08/2023

1. CBTC muốn in báo cáo 0208a.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ bị kỷ luật theo TT02/2023/TT-BNV

Từ phiên bản R78:

  • CBTC có thể in báo cáo thống kê số lượng cán bộ bị kỷ luật theo các hình thức kỷ luật tại quy định hiện hành tại thời điểm thống kê thay thế cho Biểu số 0206.N/BNV- Báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật.
  • Bổ sung nhóm báo cáo theo Thông tư 02.
  • Bổ sung tham số khi xem báo cáo 0208a.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ bị kỷ luật

2. CBTC muốn in báo cáo 0208b.N/BNV-CBCCVC: Số lượng công chức bị kỷ luật theo TT02/2023/TT-BNV

Từ phiên bản R78:

  • CBTC có thể in báo cáo thống kê số lượng công chức bị kỷ luật theo các hình thức kỷ luật tại quy định hiện hành tại thời điểm thống kê thay thế cho Biểu số 0206.N/BNV- Báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật.
  • Bổ sung nhóm báo cáo theo Thông tư 02.
  • Bổ sung tham số khi xem báo cáo 0208b.N/BNV-CBCCVC: Số lượng công chức bị kỷ luật

3. CBTC muốn in báo cáo 0208c.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức bị kỷ luật theo TT02/2023/TT-BNV

Từ phiên bản R78:

  • CBTC có thể in báo cáo thống kê số lượng viên chức bị kỷ luật theo các hình thức kỷ luật tại quy định hiện hành tại thời điểm thống kê thay thế cho Biểu số 0206.N/BNV- Báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật.
  • Bổ sung nhóm báo cáo theo Thông tư 02.
  • Bổ sung tham số khi xem báo cáo 0208c.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức bị kỷ luật.

Xem hướng dẫn chi tiết các báo cáo thuộc nhóm Thông tư 02/2023/TT-BNV tại đây.

4. Thay đổi luồng cấp phát tài khoản và nâng cấp MISA ID tại phần mềm MISA QLCB

Từ phiên bản R78:

  • CBNV xác thực và đăng nhập phần mềm MISA QLCB theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 18/08/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA