Tính năng mới R79 – Phát hành ngày 08/09/2023

1. CBNV muốn các thông báo rõ ràng hơn khi sử dụng quên mật khẩu của phần mềm MISA QLCB

Từ phiên bản R79:

 • Cải tiến giao diện luồng quên mật khẩu.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. CBTC muốn in báo cáo 0207a.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ được đánh giá, xếp loại chất lượng theo TT02/2023/TT-BNV

3. CBTC muốn in báo cáo 0207b.N/BNV-CBCCVC: Số lượng công chức được đánh giá, xếp loại chất lượng theo TT02/2023/TT-BNV

4. CBTC muốn in báo cáo 0207c.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức được đánh giá, xếp loại chất lượng theo TT02/2023/TT-BNV

Từ phiên bản R79:

 • CBTC có thể in báo cáo thống kê Số lượng cán bộ được đánh giá, xếp loại chất lượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định của Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức và Nghị định của Chính phủ về đánh giá và xếp loại chất lượng CBCCVC ban hành theo Thông tư 02/2023/TT-BNV thay thế cho Biểu số 0205.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, phân loại.
 • Bổ sung mẫu báo cáo vào nhóm báo cáo Thông tư 02/2023/TT-BNV.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

5. CBTC muốn xác định đúng bản ghi quá trình lương, quá trình phụ cấp được lấy lên các mẫu SYLL

Trước đây:

 • Khi quản lý quá trình lương, các CBNB đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (PC TNVK)  thì kế toán thường quản lý chung với thông tin lương. Khi khai báo SYLL:
  • Thông tin lương: Ngày bắt đầu hưởng ngạch hiện tại
  • Thông tin PC TNVK: Ngày hưởng là ngày bắt đầu hưởng mức % hiện tại.
 • Hiện tại phần mềm lấy ngày hưởng của quá trình lương mới nhất làm ngày hưởng lương. Khi CBNV đang hưởng PC TNVK, ngày hưởng của quá trình lương mới nhất là ngày hưởng PC, không phải ngày hưởng lương, dẫn đến SYLL bị sai.

Từ phiên bản R79:

 • CBTC muốn xác định đúng bản ghi quá trình lương, quá trình phụ cấp được lấy lên các mẫu SYLL.
 • Tại mẫu SYLL thông tư 06, tại thông tin 30.1 – Ngạch, chức danh nghề nghiệp thay đổi như sau:
  1. Căn cứ tại 3. Quá trình lương, phụ cấp: Xét bản ghi Quá trình lương thỏa mãn:
   • Ngày hưởng gần nhất
   • Lý do nâng lương khác Nâng PC NVK
  2. Mã số: Lấy Mã ngạch trên bản ghi thỏa mãn điều kiện trên. Đối với bản ghi trước 2004 thì lấy thông tin Ngạch lương
  3. Ngày bổ nhiệm ngạch/chức danh nghề nghiệp: Lấy thông tin Ngày bổ nhiệm ngạch trên bản ghi thỏa mãn căn cứ.
  4. Bậc lương; Hệ số; Ngày hưởng: Lấy theo thông tin tương ứng trên bản ghi.
  5. Phần trăm hưởng: Lấy thông tin Tỷ lệ hưởng lương trên bản ghi, hiển thị dạng %.
  6. Phụ cấp thâm niên vượt khung: Lấy thông tin Tỷ lệ tại mục 3. Quá trình lương, phụ câp\Quá trình phụ cấp thỏa mãn:
   • Loại phụ cấp = Phụ cấp TNVK.
   • Ngày hưởng > Ngày hưởng của bản ghi thỏa mãn.
  7. Ngày hưởng PCTNVK: Lấy thông tin Ngày hưởng tại bản ghi thỏa mãn lấy PCTNVK trên.

6. Khi tìm mẫu SYLL của TT06/2023-BNV, CBTC đơn vị muốn dễ nhận biết mẫu hơn

Trước đây:

 • Trong các mẫu SYLL theo quy định hiện tại, mẫu SYLL mới nhất được ban hành là mẫu được đính kèm trong Thông tư 06/2023/TT-BNV. CBTC muốn sử dụng mẫu này để chuẩn bị hồ sơ cho CBNV khi đến các đợt nâng lương, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng,..
 • Hiện tại phần mềm đã đáp ứng mẫu mới nhất, tuy nhiên tên mẫu SYLL là tên cũ khiến CBTC khó khăn khi tìm kiếm.
 • Tại Báo cáo, khi CBTV xem báo cáo mẫu thì mẫu không hiển thị thông tin được ban hành theo thông tư nào khiến CBTC khó nhận biết mẫu cần in.

Từ phiên bản R79:

 • Khi tìm mẫu SYLL của TT06/2023-BNV, CBTC đơn vị muốn dễ nhận biết mẫu hơn.
 • Với vai trò CBTC đơn vị, tại Báo cáo\Báo cáo đơn vị tôi\Hồ sơ: Tại Mẫu sơ yếu lý lịch hợp nhất: Đổi tên thành Mẫu sơ yếu lý lịch (Thông tư 06/2023/TT-BNV)
Cập nhật 08/09/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA