Tính năng mới R80 – Phát hành ngày 29/09/2023

1. CBTC muốn in báo cáo 0203.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên theo TT02/2023/TT-BNV

Trước đây:

 • CBTC đơn vị muốn in báo cáo thống kê số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên theo TT02/2023/TT-BNV.
 • Thay thế cho Biểu số 0201.N/BNV-CBCCVC: Số lượng công chức từ cấp huyện trở lên (Thông tư 03/2018/TT-BNV)

Từ phiên bản R80:

 • Tại Báo cáo, bổ sung báo cáo Biểu mẫu 0203.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên.
 • Tại Chỉ tiêu biên chế\Bảng ghi nhận chỉ tiêu biên chế: Đổi tên cột Hợp đồng theo NĐ 68 & 161 thành Hợp đồng theo NĐ 68, 161 & 111.

2. CBTC muốn in báo cáo 0204a.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo TT02/2023/TT-BNV

Trước đây:

 • CBTC đơn vị muốn in báo cáo thống kê số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên theo TT02/2023/TT-BNV.
 • Thay thế cho Biểu số 0202.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã.

Từ phiên bản R80:

 • CBTC muốn in báo cáo 0204a.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo TT02/2023/TT-BNV.
 • Tại Báo cáo, bổ sung báo cáo Biểu mẫu 0204a.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã.

3. CBTC muốn xác định đúng bản ghi quá trình lương, quá trình phụ cấp được lấy lên các mẫu SYLL

Trước đây:

 • Khi quản lý quá trình lương, các CBNB đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (PC TNVK)  thì kế toán thường quản lý chung với thông tin lương. Khi khai báo SYLL:
  • Thông tin lương: Ngày bắt đầu hưởng ngạch hiện tại
  • Thông tin PC TNVK: Ngày hưởng là ngày bắt đầu hưởng mức % hiện tại.
 • Hiện tại phần mềm lấy ngày hưởng của quá trình lương mới nhất làm ngày hưởng lương. Khi CBNV đang hưởng PC TNVK, ngày hưởng của quá trình lương mới nhất là ngày hưởng PC, không phải ngày hưởng lương, dẫn đến SYLL bị sai.

Từ phiên bản R80:

 • CBTC muốn xác định đúng bản ghi quá trình lương, quá trình phụ cấp được lấy lên các mẫu SYLL.
 • Tại phiên bản R79, thay đổi thông tin 30.1 – Ngạch, chức danh nghề nghiệp tại mẫu SYLL thông tư 06.
 • Tại phiên bản R80, cập nhật thay đổi trên các mẫu SYLL khác:
  • Mẫu 2c-2008
  • Mẫu 2C-98-TCTWW
  • Mẫu 1a-BNV
  • Mẫu 2a-BNV
  • Mẫu 2ATCTW98
  • Mẫu HS-01VC
  • Mẫu HS-02VC
  • Mẫu 4a-BNV 2007

4. CBTC muốn Thống kê tình hình số lượng hồ sơ CBNV có thực hiện ký số để báo cáo tình hình thực hiện cho ĐV chủ quản

Trước đây:

 • SNV Cà Mau cần kiểm soát về tình hình thực hiện kích hoạt CKS và ký số trên SYLL. Do vậy, các đơn vị phải thống kê số lương CBNV đã ký số SYLL theo chỉ đạo và gửi về SNV tổng hợp, nắm bắt được CBNV/đơn vị nào chưa thực hiện để có chỉ đạo đốc thúc.
 • Hiện tại trên phần mềm, CBTC của đơn vị trực thuộc khi lập đợt bổ sung SYLL thì biết được hồ sơ của CBNV nào đã ký số nhưng chưa tổng hợp được. Phần mềm chưa quản lý theo mỗi đợt bổ sung lý lịch.
 • CBTC mỗi đơn vị chưa thống kê tổng hợp được tình hình, đơn vị chủ quản không kiểm soát được để nhắc nhở, báo cáo.

Từ phiên bản R80:

 • CBTC muốn Thống kê tình hình số lượng hồ sơ CBNV có thực hiện ký số để báo cáo tình hình thực hiện cho ĐV chủ quản.
 • Bổ sung báo cáo Thống kê tình hình thực hiện ký số và nộp sơ yếu lý lịch.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 28/09/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA