Biểu đồ thống kê

Giúp cho các đơn vị chủ quản hay Phòng/Sở tài chính có sử dụng phân hệ Tiền lương trên QLCB.VN xem được các biểu đồ thống kê số liệu dự toán lương, nhu cầu cải cách tiền lương của các đơn vị trực thuộc.

Chọn menu Tiền lương\Biểu đồ thống kê, chọn tab tương ứng để xem các biểu đồ thống kê:

1. Dự toán lương:

  • Đơn vị có thể xem được biểu đồ chi tiết như sau:
Loại thống kê  Chi tiết 
 1. Dự toán lương qua các năm – Tổng số lượng biên chế
– Dự toán lương
 2. Thống kê theo loại hình đơn vị  – Đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo
– Đơn vị sự nghiệp y tế
– Đơn vị sự nghiệp khoa học – công nghệ
– Đơn vị hoạt động kinh tế
– Đơn vị quản lý nhà nước
– Đơn vị khác
 3. Dự toán lương năm – Tổng biên chế
– Tổng dự toán
– Hệ số lương bình quân

  • Nhu cầu cải cách tiền lương như sau:
Loại thống kê  Chi tiết 
 1. Thống kê theo loại hình đơn vị – Đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo
– Đơn vị sự nghiệp y tế
– Đơn vị sự nghiệp khoa học – công nghệ
– Đơn vị hoạt động kinh tế
– Đơn vị quản lý nhà nước
– Đơn vị khác
 2. Tình hình nộp báo cáo – Chưa nộp
– Chưa duyệt
– Đã duyệt
– Đã từ chối
 3. Tổng hợp nhu cầu cải cách tiền lương – Tổng nhu cầu
– Nguồn thực hiện

Cập nhật 28/08/2020
Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA