Biểu số 0203b.N. Tiền lương bình quân cán bộ, công chức, viên chức (thông tư 03/2018/TT-BNV) không tính đúng.

Biểu hiện: Giá trị tiền lương bình quân cho từng đối tượng không tính ra giá trị chính xác tho thực tế.

Nguyên nhân 1:

 • Loại hình các đơn vị lấy lên báo cáo không chính xác.
 • Cụ thể, để loại hình đơn vị chính xác được xác định như sau:
  • Đối với nhóm Cấp tỉnh/huyện/xã: loại hình đơn vị đúng là Đảng, đoàn thể, tổ chức hội, quản lý nhà nước cấp Tỉnh/huyện/xã
  • Đối với nhóm Đối tượng hưởng lương trong đơn vị sự nghiệp:
   • Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Loại hình đơn vị Khác với Đảng, đoàn thể, tổ chức hội, quản lý nhà nước và có loại hình tự chủ là Đơn vị SNCL tự chủ chi thường xuyên và đầu tư
   • Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên: Loại hình đơn vị Khác với Đảng, đoàn thể, tổ chức hội, quản lý nhà nước và có loại hình tự chủ là Đơn vị SNCL tự chủ chi thường xuyên hoặc Đơn vị hành chính được giao tự chủ kinh phí
   • Đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: Loại hình đơn vị Khác với Đảng, đoàn thể, tổ chức hội, quản lý nhà nước và có loại hình tự chủ là Đơn vị SNCL tự chủ một phần chi thường xuyên
   • Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: Loại hình đơn vị Khác với Đảng, đoàn thể, tổ chức hội, quản lý nhà nước và có loại hình tự chủ là Đơn vị SNCL do NSNN cấp kinh phí hoặc Đơn vị hành chính không được giao tự chủ kinh phí

Giải pháp:

 • Đề nghị các đơn vị trực thuộc kiểm tra lại thông tin Loại hình đơn vị đúng với các nhóm loại hình đơn vị như trên.
 • Cụ thể:
  • Vào Thiết lập/Tùy chọn, chọn thông tin Loại hình đơn vị Hình thức tự chủ phù hợp với đơn vị.

Nguyên nhân 2: Hồ sơ CBNV quản lý thông tin Loại cán bộ chưa chính xác

 • Biểu số 0203b.N thống kê theo các đối tượng là Công chức, viên chức, Hợp đồng lao động, Người hoạt động KCT xã, Người hoạt động KCT thôn. Nếu đơn vị quản lý hồ sơ CBNV không quản lý chính xác thì sẽ làm sai lệch số liệu khi thống kê

Giải pháp:

 • Rà soát lại thông tin Loại cán bộ trên Quá trình công tác có khoảng thời gian nằm trong năm báo cáo.

Nguyên nhân 3: Quá trình lương trên hồ sơ CBNV chưa chính xác

 • Khi quá trình lương không chính xác, thông tin Lương theo ngạch, bậc, chức vụ cũng không được tính đúng, dẫn đến lương bình quân tính không đúng.
 • Công thức tính Tổng lương năm như sau:
  • Lương mỗi tháng = (Hệ số lương x Tỷ lệ hưởng lương + Hệ số chệnh lệch bảo lưu) x Mức lương cơ sở tại tháng đó
  • Tổng lương năm = Tổng lương 12 tháng
 • Ngoài ra, quỹ tiền lương bị ảnh hưởng bởi Các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp BHXH. Các loại phụ cấp ảnh hưởng đến số liệu là:
  • Phụ cấp chức vụ
  • Phụ cấp thâm niên vượt khung
  • Phụ cấp thâm niên nghề

Giải pháp: Rà soát lại thông tin rên mục Lương, phụ cấp có khoảng thời gian nằm trong năm báo cáo

 • Kiểm tra các thông tin về Quá trình lương:
  • Hệ số lương
  • Tỷ lệ hưởng
  • Ngày hưởng
  • Chênh lệch bảo lưu
 • Kiểm tra các thông tin về mức hưởng và thời gian hưởng của các loại Phụ cấp:
Cập nhật 31/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA