Biểu số: 0303.N/BNV-BC không lấy lên số lượng CCVC tinh giản biên chế

Biểu hiện: Biểu số: 0303.N/BNV-BC không thống kê được số lượng công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế trong năm báo cáo

Nguyên nhân:

  • Biểu số 0303.N/BNV-BC không lên đủ số lượng công chức/viên chức đã tinh giản do thiếu thông tin trong quá trình công tác.
  • Trong đó: số lượng biên chế công chức/viên chức đã tinh giản được xác định bằng cách: Đếm số công chức/viên chức mà trong quá trình công tác có 1 trong 2 loại quyết định có thông tin từ ngày <= ngày báo cáo.
    • Quyết định Nghỉ hưu: Với Hình thức nghỉ hưu Tinh giản biên chế
    • Quyết định Thôi việc

Giải pháp:

  • Trên hồ sơ của CCVC đã tinh giản trong năm báo cáo, bổ sung thông tin quá trình công tác với loại quyết định là Thôi việc hoặc Nghỉ hưu có hình thức nghỉ hưu là Tinh giản biên chế.

Cập nhật 15/09/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA