Biểu số 0301.N/BNV-BC và biểu số 0302.N/BNV-BC lên sai số lượng biên chế được giao và tỷ lệ thực hiện biên chế

Biểu hiện:

 • Biểu số 0301.N/BNV-BC: Số lượng biên chế được giao (Thông tư số 03/2018/TT-BNV) không thống kê số lượng CBCCVC theo chỉ tiêu biên chế
 • Biểu số 0302.N/BNV-BC: Tỷ lệ thực hiện biên chế (Thông tư số 03/2018/TT-BNV) lên tỷ lệ sai khác so với thực tế.

Nguyên nhân:

 • Đơn vị chưa ghi nhận chỉ tiêu biên chế
 • Chỉ tiêu biên chế ghi nhận chưa chính xác

Giải pháp:

 • Bước 1: Ghi nhận/rà soát chỉ tiêu biên chế được giao
  • Vào Menu/Chỉ tiêu biên chế, thực hiện ghi nhận/kiểm tra số lượng chỉ tiêu biên chế theo từng loại cán bộ trong mỗi phòng ban.
  • Phần mềm tự động gợi ý số lượng Chỉ tiêu biên chế được giao của toàn đơn vị dựa trên số lượng biên chế của từng phòng ban. Nếu số lượng này chưa đúng với số chính thức được giao thì anh/chị chỉnh sửa lại theo số được giao trên quyết định.
 • Bước 2: In báo cáo
  • Vào Menu/Xem báo cáo, chọn Biểu số 0301.N/BNV-BC: Số lượng biên chế được giao hoặc Biểu số 0302.N/BNV-BC: Tỷ lệ thực hiện biên chế để xem báo cáo
Cập nhật 09/09/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA