Cách đối chiếu Báo cáo chi tiết kết quả khai báo dữ liệu vào phần mềm

 • Khó khăn của khách hàng: Trước đây, khi muốn kiểm tra chi tiết tình hình khai báo dữ liệu của các đơn vị trực thuộc, CBTC đơn vị chủ quản thực hiện in Báo cáo chi tiết kết quả khai báo dữ liệu vào phần mềm để kiểm tra. Tuy nhiên, Khi theo dõi số liệu trên báo cáo, CBTC đơn vị chủ quản không biết các thông tin được lấy lên như thế nào, không biết phải bổ sung thông tin nào trên hồ sơ.
 • Hướng dẫn đối chiếu: Để biết các cột thông tin được lấy lên báo cáo như thế nào, anh chị theo dõi và đối chiếu tại tệp đính kèm dưới đây.

Anh/chị có thể kiểm tra và chỉnh sửa thông tin trên hồ sơ:

 • Thông tin chung hồ sơ: Tích các hồ sơ tại đơn vị đã điền đủ thông tin bắt buộc nhập tại Mục 1
 • Quá trình công tác: Tích các hồ sơ tại đơn vị có ít nhất 1 bản ghi Quá trình công tác
 • Quá trình nâng lương/Quá trình phụ cấp: Tích các hồ sơ tại đơn vị có khai báo ít nhất 1 bản ghi lương/phụ cấp
 • Quá trình đào tạo bồi dưỡng: Tích các hồ sơ tại đơn vị có ít 1 nhất 1 bản ghi trong quá trình đào tạo bồi dưỡng
 • Quá trình đánh giá xếp loại: Tích các hồ sơ tại đơn vị có ít nhất 1 bản ghi trong Kết quả đánh giá, phân loại
 • Trình độ ngoại ngữ/Trình độ tin học: Tích các hồ sơ tại đơn vị có ít nhất 1 bản ghi có Nhóm chứng chỉ là ngoại ngữ/tin học.
 • Giới tính/Ngày sinh: Tích các hồ sơ tại đơn vị có nhập thông tin giới tính/ngày, tháng, năm sinh
 • CMND/CCCD: Tích các hồ sơ tại đơn vị có nhập thông tin số CMND\Thẻ căn cước
 • Số định danh cá nhân/Số sổ BHXH/Dân tộc/Tôn giáo: Tích các hồ sơ tại đơn vị có nhập thông tin Số định danh cá nhân/Số sổ BHXH/Dân tộc/Tôn giáo
 • Ngày vào biên chế chính thức: Tích các hồ sơ tại đơn vị chọn trên tham số có nhập thông tin Ngày vào biên chế chính thức.
 • Ngày tuyển dụng lần đầu/Tên cơ quan tuyển dụng/Mô tả công việc chính/Vị trí tuyển dụng/Ngày vào đơn vị: Tích các hồ sơ tại đơn vị có nhập thông tin Ngày tuyển dụng/Cơ quan tuyển dụng/Mô tả công việc chính được giao/Vị trí tuyển dụng/Ngày vào đơn vị
 • Ngạch lương/Ngày bổ nhiệm ngạch/Bậc lương/Hệ số lương/Ngày hưởng bậc lương/Tỷ lệ hưởng lương/Thời gian được nâng lương lần sau: Tích các hồ sơ tại đơn vị có nhập thông tin Ngạch lương/Ngày bổ nhiệm ngạch/Bậc lương/Hệ số lương/Ngày hưởng bậc lương/Tỷ lệ hưởng lương/Thời gian được nâng lương lần sau trong bản ghi lương mới nhất.
 • Tích các hồ sơ tại đơn vị có nhập thông tin Chức vụ/Chức danh
 • Ngày bổ nhiệm lần đầu: Tích các hồ sơ tại đơn vị có nhập quá trình công tác có quyết định là Bổ nhiệm
 • Ngày bổ nhiệm lại: Tích các hồ sơ tại đơn vị có nhập từ 2 quá trình bổ nhiệm hoặc 1 quá trình Bổ nhiệm lại trở lên
 • Nhiệm kỳ CB CT: Tích các hồ sơ tại đơn vị có quá trình công tác có quyết định là Bổ nhiệm
 • Tích các hồ sơ tại đơn vị có nhập Chức vụ/Chức danh đối với bản ghi Bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm
 • GD Phổ thông/TĐCM/Lý luận chính trị/Trình độ QLNN/Bồi dưỡng QPAN: Tích các hồ sơ tại đơn vị có nhập thông tin GD Phổ thông/TĐCM/Lý luận chính trị/Trình độ QLNN/Bồi dưỡng QPAN
 • Tiếng dân tộc thiểu số: Tích các hồ sơ tại đơn vị có nhập thông tin có 1 bản ghi Nhóm chứng chỉ là tiếng dân tộc
 • Chức danh khoa học/Năm phong chức danh/Học vị/Năm phong học vị: Tích các hồ sơ tại đơn vị có nhập thông tin Chức danh khoa học/Năm phong chức danh/Học vị/Năm phong học vị
 • Chức vụ Đảng/Ngày vào Đảng chính thức/Ngày vào Đảng/Số thẻ Đảng: Tích các hồ sơ tại đơn vị có nhập thông tin Chức vụ Đảng/Ngày vào Đảng chính thức/Ngày vào Đảng/Số thẻ Đảng
Cập nhật 07/12/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA