Cán bộ tổ chức mong muốn in báo cáo BM01/BNV và BM03/BNV (TT11/2012/TT-BNV) đối với đối tượng là Cán bộ từ cấp Huyện trở lên

  • Trước phiên bản R59.01: Cán bộ tổ chức chỉ thống kê được thông tin của Công chức trên các báo cáo theo thông tư TT11/2012/TT-BNV mà chưa thống kê được các thông tin tương tự cho Cán bộ
  • Từ phiên bản R59.01: Cán bộ tổ chức có thể thống kê được thông tin của cả Công chức và Cán bộ trên các báo cáo theo thông tư TT11/2012/TT-BNV.

Các bước thực hiện như sau:

  • Để thống kê số lượng, chất lượng hoặc báo cáo Danh sách và tiền lương công chức, cán bộ từ cấp Huyện trở lên , anh chị vào Báo cáo/Xem báo cáo/Báo cáo/Báo cáo thông tư 11/2012/TT-BNV và chọn vào BM01/BNV hoặc BM03/BNV.
  • Tại bảng tham số, Chọn đối tượng thống kê là Cán bộ hoặc Công chức hoặc cả 2
  • Khai báo các tham số khác có trên bảng tham số.
  • Nhấn Đồng ý để xác nhận lấy số liệu vào báo cáo.
Cập nhật 29/09/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA