CBTC muốn cảnh báo đối với các hồ sơ chưa hoàn thành để dễ kiểm tra và bổ sung hồ sơ kịp thời

1. Mục đích

Giúp CBTC cảnh báo đối với các hồ sơ chưa hoàn thành để dễ kiểm tra và bổ sung hồ sơ kịp thời.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R46, hiện tại việc nhập hồ sơ vào phần mềm phụ thuộc vào CBNV, do đó khi khai báo thông tin CBNV vào phần mềm thì nhiều khi CBNV khai báo thiếu thông tin trong hồ sơ (chỉ khai báo các thông tin cơ bản mà thiếu quá trình lương, phụ cấp…)

– Kể từ phiên bản R46, với các hồ sơ chưa được hoàn thành tất cả các mục nhập liệu nghiệp vụ, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo để dễ kiểm tra và bổ sung hồ sơ.

Cụ thể như sau:

1. Khi CBTC hoặc CBNV khai báo hồ sơ, sau khi nhấn Cất hồ sơ, nếu 9/10 mục đầu chưa được tích chọn hoàn thành, phần mềm sẽ hiển thị thông báo cho người sử dụng biết hồ sơ chưa được xác nhận hoàn thành các mục nghiệp vụ.

2. Ngoài ra, phần mềm bổ sung cột sau cột tùy chọn ở màn hình danh sách, với các hồ sơ chưa được hoàn thành tất cả các mục nhập liệu nghiệp vụ, phần mềm sẽ hiển thị biểu tượng để người sử dụng biết những hồ sơ này chưa được nhập liệu xong và có thể lọc những hồ sơ đấy bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu chấm than.

3. Tại đơn vị chủ quản, anh/chị có thể thống kê những hồ sơ chưa hoàn thiện của đơn vị mình hoặc của đơn vị cấp dưới bằng cách nhấn menu Tra cứu hồ sơ, chọn tab Thống kê hồ sơ chưa hoàn thiện.

  • Chọn đơn vị cần thống kê hồ sơ chưa hoàn thiện, nhấn Thống kê.
  • Ví dụ: Thống kê hồ sơ chưa hoàn thiện của Trường THCS MISA.

4. Chọn hồ sơ cần xem chi tiết, nhấn Xem để xem.

5. Có thể xuất khẩu danh sách hồ sơ chưa hoàn thiện bằng cách nhấn Xuất khẩu, chương trình sẽ tải file hồ sơ chưa hoàn thiện. Anh/chị nhấn vào file vừa tải về để xem.

6. Nhấn Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ:

  • Nhập Thời hạn thoàn thành hồ sơ.
  • Nhập Nội dung thông báo (nếu có).
  • Nhấn Đồng ý.

7. Sau khi đơn vị chủ quản gửi thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, đơn vị cấp dưới sẽ nhận được thông báo và vào menu Hồ sơ để hoàn thiện những hồ sơ còn thiếu thông tin ( hoặc nhấn vào Hoàn thiện hồ sơ trên thông báo)

8. CBTC cập nhật những thông tin còn thiếu của các CBNV hoặc các CBNV tự cập nhật hồ sơ của mình.

Cập nhật 02/02/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA