Đơn vị chủ quản muốn yêu cầu các đơn vị trực thuộc lập báo cáo theo yêu cầu

 • Từ phiên bản R61: Khi cán bộ tổ chức của đơn vị chủ quản muốn yêu cầu các đơn vị trực thuộc lập báo cáo để tổng hợp toàn bộ cho toàn bộ các đơn vị trên phạm vi quản lý thì có thể lập yêu cầu và thông báo cho các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Các bước thực hiện như sau:

I. Đơn vị chủ quản lập yêu cầu nộp báo cáo

 • Khi có nhu cầu yêu cầu đơn vị cấp dưới lập một số báo cáo để chủ quản tổng hợp số liệu vào báo cáo chung thì CBTC tại các đơn vị chủ quản thực hiện các bước như sau:
  • Trước tiên, để lập yêu cầu nộp báo cáo, vào Báo cáo, chọn Nhận/Tổng hợp báo cáo, chọn tab Tổng hợp báo cáo, nhấn Yêu cầu nộp báo cáo
 • Sau đó, CBTC đơn vị chủ quản cần xác định biểu mẫu báo cáo cần tổng hợp và xác định phạm vi các đơn vị cần nộp báo cáo. Lưu ý: Một số báo cáo thường có phạm vi được yêu cầu cho tất cả các đơn vị trực thuộc thì không cần chọn đơn vị tại bước này mà phần mềm sẽ tự động lấy lên các đơn vị để gửi báo cáo
 • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước thiết lập các tham số báo cáo cho từng mẫu báo cáo đã chọn. Tại đây, anh chị cũng có thể gửi kèm các văn bản quy định, hướng dẫn để cấp dưới theo dõi và thực hiện. Nhấn Gửi yêu cầu để xác nhận gửi yêu cầu báo cáo đã chọn cho cấp dưới với các thông tin về tham số đã thiết lập.

II. Đơn vị chủ quản cấp dưới nhận được yêu cầu của cấp trên thì lập yêu cầu cho đơn vị trực thuộc

 • Khi CBTC của đơn vị chủ quản cấp dưới nhận được yêu cầu của cấp trên thì có thể gửi yêu cầu cho các đơn vị trực thuộc của mình để yêu cầu lập và tổng hợp.
 • Vào Báo cáo, chọn Lập/Gửi báo cáo, tại tab Báo cáo yêu cầu từ cấp trên, chọn vào báo cáo mà cấp trên đang yêu cầu rồi yêu cầu xuống cho cấp dưới bằng cách nhấn vào Yêu cầu cấp dưới nộp báo cáo
 • CBTC đơn vị chủ quản có thể theo dõi được mẫu báo cáo được yêu cầu và xem hoặc chọn danh sách các đơn vị cấp dưới để yêu cầu (tùy theo từng báo cáo). Thông tin về mẫu báo cáo do cấp trên yêu cầu thì không được thay đổi thành mẫu khác.
 • Nhấn Tiếp tục. Tại đây, anh/chị theo dõi các tham số báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên. Do đơn vị của anh chị cần phải tổng hợp báo cáo của đơn vị trực thuộc trước khi gửi cho cấp trên nên có thể yêu cầu Hạn nộp báo cáo cho các đơn vị trực thuộc sớm hơn hạn nộp của cấp trên. Các tham số khác của báo
 • Ngoài các tài liệu đính kèm của cấp trên khi yêu cầu thì anh chị có thể bổ sung thêm các tài liệu đính kèm khác để hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo.
 • Nhấn Gửi yêu cầu để gửi yêu cầu báo cáo cho cấp dưới

III. Đơn vị trực thuộc lập báo cáo theo yêu cầu của đơn vị chủ quản

 • Đơn vị trực thuộc sau khi nhận được yêu cầu của cấp trên thì thực hiện lập báo cáo bằng cách vào Báo cáo, chọn Lập/Gửi báo cáo, chọn vào báo cáo mà cấp trên yêu cầu rồi nhấn Lập báo cáo
 • Tùy theo mẫu báo cáo mà đơn vị chủ quản yêu cầu, CBTC đơn vị trực thuộc thực hiện lập các báo cáo dựa trên các thông tin tham số của yêu cầu đó.
 • Sau khi lập xong báo cáo, CBTC đơn vị trực thuộc có thể lưu tạm báo cáo đã lập bằng cách nhấn Lưu hoặc nhấn Lưu và gửi báo cáo để lưu báo cáo đã lập, đồng thời gửi báo cáo cho đơn vị chủ quản để tổng hợp.

IV. Đơn vị chủ quản phê duyệt báo cáo của từng đơn vị cấp dưới trước khi tổng hợp vào báo cáo chung

 • Để phê duyệt báo cáo của các đơn vị cấp dưới, CBTC của đơn vị chủ quản vào Báo cáo, chọn Nhận/Tổng hợp báo cáo, tại tab Nhận báo cáo từ cấp dưới chọn vào báo cáo của đơn vị cần phê duyệt
  • Để xem báo cáo, nhấn Xem báo cáo
  • Để Phê duyệt báo, nhấn Phê duyệt
  • Nếu báo cáo chưa đạt yêu cầu thì nhấn Từ chối để thông báo cho cấp dưới và yêu cầu cấp dưới lập lại báo cáo
  • Nếu báo cáo đã phê duyệt mà muốn cấp dưới bổ sung lại báo cáo thì nhấn Hủy phê duyệt rồi nhấn Từ chối để yêu cầu cấp dưới lập lại báo cáo.

V. Đơn vị chủ quản tổng hợp các báo cáo đã phê duyệt vào báo cáo chung của toàn đơn vị

 • Sau khi các đơn vị cấp dưới đã gửi đầy đủ báo cáo đạt yêu cầu, CBTC của đơn vị chủ quản có thể tổng hợp tất cả số liệu vào báo cáo chung bằng cách vào Báo cáo, chọn Nhận/Tổng hợp báo cáo, tại tab Tổng hợp báo cáo chọn vào báo cáo cần tổng hợp:
  • Để tổng hơp báo cáo lần đầu, nhấn Tổng hợp báo cáo
  • Để xem báo cáo đã tổng hợp, nhấn Xem báo cáo
  • Để tổng hợp lại báo cáo, nhấn Tổng hợp lại
  • Để xóa báo cáo đã tổng hợp, nhấn Xóa
Cập nhật 03/11/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA