Tính lương hệ số, phụ cấp

Giúp kế toán tính lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho tất cả các cán bộ nhân viên đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm tính lương.

Kiểm tra danh mục nguồn chi trả

  1. Phần mềm đã mặc định sẵn 1 số nguồn chi trả tại Danh mục\Nguồn chi trả, tuy nhiên có thể kiểm tra và khai báo nguồn chi trả phụ thuộc vào thực tế tại đơn vị.
  2. Để thêm mới 1 nguồn chi trả, nhấn Thêm.
    • Nhập Mã nguồn, Tên nguồn kinh phí.
    • Chọn Thuộc nguồn nào hay không, nhấn Cất.

Lập bảng tính lương

Đơn vị sẽ tùy chọn có lập bảng lương phân bổ theo nguồn riêng hay 1 số phụ cấp khác phân bổ theo nguồn không bằng cách vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Lương để thiết lập. Việc phân bổ sẽ có 3 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Phân bổ một hoặc nhiều nguồn chung cho các khoản lương, phụ cấp.

Thiết lập chọn nguồn chi trả tại đây.

Các bước tính lương hệ số như sau:

1. Vào menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp.

2. Lần đầu tính lương thì phần mềm sẽ hiển thị màn hình như sau:

3. Nhấn tại đây=> phần mềm chuyển sang màn hình Danh sách CBNV để anh/chị kiểm tra thông tin trước khi tính lương.

4. Sau khi kiểm tra danh sách CBNV xong, nhấn Thêm mới bảng lương hoặc Thêm.

Nếu đã có bảng lương của các tháng trước, có thể chọn Thêm mới từ bảng lương đã có để chương trình tự động tính lương dựa vào tháng lương đã có.

5. Chọn Loại cán bộ, Phòng ban nếu đơn vị muốn tính lương chi tiết theo loại cán bộ, phòng ban. Còn nếu không chọn => chương trình sẽ tự hiểu tính lương cho toàn bộ cán bộ nhân viên và phòng ban trong đơn vị.

7. Chọn Nguồn chi trả, nhập Số tiền theo nguồn.

8. Nhấn Tính lương.

7. Tại màn hình danh sách bảng lương, chương trình sẽ tự động chia bảng lương theo các nguồn.

8. Nhấn In để in bảng lương.

9.  Nhấn Gửi báo cáo ngoài màn hình danh sách để gửi báo cáo lên cấp trên.

Lưu ý: Trường hợp muốn thêm mới bảng lương từ bảng lương đã có, nhấn Thêm mới từ bảng lương đã có.

Trường hợp 2: Phân bổ nhiều nguồn, mỗi bảng lương có các khoản lương, phụ cấp trả bằng các nguồn khác nhau.

Thiết lập chọn nguồn chi trả tại đây.

Các bước tính lương hệ số như sau:

1. Vào menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp.

2. Nhấn Thêm mới bảng lương hoặc Thêm.

3. Chọn Loại cán bộ, Phòng ban nếu đơn vị muốn tính lương chi tiết theo loại cán bộ, phòng ban. Còn nếu không chọn => chương trình sẽ tự hiểu tính lương cho toàn bộ cán bộ nhân viên và phòng ban trong đơn vị.

4. Tại tab Nguồn chi trả: Anh/chị nhập số tiền của Nguồn tương ứng với các Khoản lương, phụ cấp.
Lưu ý: phải nhập ít nhất 1 nguồn phân bổ cho khoản 1 lương, phụ cấp.

5. Nhấn Tính lương.

5. Nhấn In để in bảng lương.

6.  Nhấn Gửi báo cáo ngoài màn hình danh sách để gửi báo cáo lên cấp trên.

Trường hợp 3: Không phân bổ.

Thiết lập chọn nguồn chi trả tại đây.

1. Vào menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp.

2. Nhấn Thêm mới bảng lương hoặc Thêm.

3. Chọn Loại cán bộ, Phòng ban nếu đơn vị muốn tính lương chi tiết theo loại cán bộ, phòng ban. Còn nếu không chọn => chương trình sẽ tự hiểu tính lương cho toàn bộ cán bộ nhân viên và phòng ban trong đơn vị.

4. Nhấn Tính lương.

5. Nhấn Tính lương. Chương trình tự động tính toán bảng lương tháng.

6. Nhấn In để in bảng lương.

7. Nhấn Gửi báo cáo ngoài màn hình danh sách để gửi báo cáo lên cấp trên.

8. Trường hợp muốn thêm mới bảng lương từ bảng lương đã có, nhấn Thêm mới từ bảng lương đã có.

Phim hướng dẫn tùy chỉnh mẫu bảng lương

Để chỉnh sửa mẫu bảng lương theo mong muốn của đơn vị thì xem phim hướng dẫn dưới đây:

Tải phim tại đây

Cập nhật 15/06/2020
Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA