Lập dự toán lương cho đơn vị cấp dưới

Giúp đơn vị tổng hợp dự toán lương có thể nhập tay dự toán lương cho các đơn vị nhỏ không mua phần mềm để tổng hợp và lưu trữ trên phần mềm

Các bước lập dự toán lương cho đơn vị cấp dưới:

1. Kiểm tra xem các đơn vị nhỏ đã được tích chọn Là đơn vị trực thuộc hay chưa bằng cách vào menu Danh mục\Phòng ban.

2. Khai báo cán bộ nhân viên thuộc phòng ban đó bằng cách vào menu Tiền lương\Danh sách CBNV.

3. Để lập dự toán lương cho đơn vị cấp dưới, vào menu Tiền lương\Dự toán lương\Lập dự toán.

4. Nhấn LDT cho ĐV cấp dưới.

5. Lập lần lượt cho các đơn vị trực thuộc theo các cột.

6. Nhấn Cất.

7. Nhấn Xác nhận hoàn thành.

8. Sau khi xác nhận hoàn thành, chương trình sẽ tổng hợp số liệu của đơn vị này vào Tổng hợp dự toán lương\tab Tổng hợp & Gửi dự toán lên cấp trên.

Cập nhật 13/01/2020
Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA