Phê duyệt và tổng hợp bảng lương

Giúp PTC tổng hợp lương của các đơn vị cấp dưới theo mẫu biểu để gửi cho STC và UBND xem xét, kiểm tra số tiền chi lương của toàn huyện, dễ dàng kiểm soát số tiền chi cho lương hàng tháng của từng huyện và từng đối tượng đơn vị trong huyện, đồng thời đối chiếu số liệu với tabmit kho bạc.

1. Vào menu Tiền lương\Tổng hợp lương cấp dưới.

2. Chương trình sẽ lấy lên các bảng lương đơn vị cấp dưới gửi lên tại tab Duyệt bảng lương đơn vị cấp dưới.

Xem bảng lương của đơn vị cấp dưới

  • Để xem bảng lương của đơn vị nào thì tích chọn đơn vị đó rồi nhấn Xem bảng lương.

  • Anh/chị kiểm tra bảng lương của đơn vị cấp dưới:

Phê duyệt bảng lương cho đơn vị cấp dưới

  • Để phê duyệt bảng lương cho đơn vị cấp dưới, tích chọn các đơn vị cần phê duyệt, nhấn Phê duyệt.
  • Nhấn Phê duyệt trên thông báo => trạng thái của bảng lương sẽ là “Đơn vị Phòng tài chính đã duyệt“.

  • Hệ thống sẽ tổng hợp số liệu của đơn vị vào báo cáo tổng hợp lương chung ở tab Tổng hợp lương.

Hủy phê duyệt

  • Nếu muốn hủy phê duyệt bảng lương nào, chọn đơn vị, nhấn Hủy phê duyệt.
  • Nhấn Hủy phê duyệt trên thông báo => trạng thái của bảng lương sẽ là “Chưa duyệt“.

Từ chối phê duyệt

Chỉ từ chối phê duyệt được bảng lương có trạng thái là Chưa duyệt.

  • Tích chọn bảng lương trên danh sách, nhấn Từ chối.
  • Nhập Lý do từ chối, nhấn Từ chối.

  • Sau khi từ chối phê duyệt, đơn vị cấp dưới đăng nhập vào phần mềm sẽ nhận được thông báo và thực hiện điều chỉnh lại bảng lương rồi gửi lại cho đơn vị tài chính phê duyệt.
Cập nhật 19/08/2020
Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA