Tính năng mới R69 – Ngày phát hành 02/03/2023

1. Cán bộ tổ chức và Cán bộ nhân viên muốn in sơ yếu lý lịch theo mẫu Sơ yếu lý lịch hợp nhất kèm theo công văn số 639/BNV-VP ngày 21/02/2023

Trước đây:

 • Theo công văn 639/BNV-VP ngày 21/02/2023, BNV ban hành biểu mẫu sơ yếu lý lịch (SYLL) hợp nhất áp dụng cho CBCCVC, thay thế cho mẫu 2C/TCTW-98 và HS01-VC/BNV.
 • Hiện tại phần mầm chưa đáp ứng mẫu SYLL mới này.

Từ phiên bản R69:

 • Cán bộ tổ chức và Cán bộ nhân viên có thể in sơ yếu lý lịch theo mẫu SYLL hợp nhất theo công văn sô 639/BNV-VP ngày 21/02/2023.
 • Bổ sung biểu mẫu: Mẫu Sơ yếu Lý lịch hợp nhất (Công văn 639/BNV-VP)
 • Vị trí in:
  • Đối với CBTC:
   • Hồ sơ CBNV\In.
   • Xem chi tiết hồ sơ CBNV\In.
   • Xem báo cáo (Đơn vị tôi + Tôi quản lý)\Hồ sơ.
  • Đối với CBNV:
   • Thông tin hồ sơ CBNV\In.
   • Xem chi tiết hồ sơ CBNV\In.
 • Quy tắc in:
  • Đối với CBTC: Luôn sử dụng thông tin do CBTC phê duyệt.
  • Đối với CBNV:
   • Trường hợp chưa có đợt Bổ sung lý lịch hoặc có đợt bổ sung nhưng CBNV chưa thực hiện: Sử dụng thông tin do CBTC đã phê duyệt.
   • Trường có đợt bổ sung lý lịch và CBNV đã bổ sung: Không quan tâm CBTC đã phê duyệt hay chưa, luôn dùng thông tin bổ sung mới nhất để in.
 • Khai báo tham số để in mẫu báo cáo:
  • Chọn Đơn vị/Phòng ban để lấy lên danh sách CBCCVC tương ứng.
  • Tích chọn những CBNV cần in SYLL.
  • Chọn Đồng ý.
  • Phần mềm trả ra mẫu SYLL hợp nhất theo công văn số 639/BNV-VP. Anh/chị có thể tải về máy và in ra để hoàn thiện.

2. Cán bộ tổ chức đơn vị mong muốn quản lý đầy đủ thông tin hồ sơ Cán bộ nhân viên để đối chiếu theo mẫu Sơ yếu lý lịch hợp nhất

Trước đây:

 • Cán bộ tổ chức (CBTC) sử dụng các thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm của Cán bộ nhân viên (CBNV) để lập các báo cáo về BHXH theo yêu cầu của Sở.
  Phần mềm cho phép CBNV khai báo các thông tin về số BHXH, số thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH,… Tuy nhiên quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của mỗi CBNV thường dài và nhiều thông tin, khi có biến động trong quá trình đóng BHXH, các CBNV không nắm rõ được các trường hợp biến động đó phải khai báo như thế nào nên khai báo không chính xác.
 • CBTC cần khai báo các thông tin trên mẫu SYLL hợp nhất trên phần mềm. Trong đó có các thông tin CBNV quản lý:
  • Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội đầu tiên.
  • Chức vụ đang được quy hoạch.
  • Quá trình đào tạo, bồi dưỡng.
   CBNV gặp nhiều khó khăn trong quá trình khai báo thông tin.

Từ phiên bản R69:

 • CBTC đơn vị mong muốn quản lý các thông tin trên hồ sơ CBNV rõ ràng hơn.
 • Bổ sung các thông tin trên mục Hồ sơ CBNV:
  • Mục Thông tin khác\Thông tin chính trị – quân sự: Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội đầu tiên.
  • Mục Quá trình công tác: Chức vụ được quy hoạch.
 • Bỏ nhóm thông tin Quá trình đóng bảo hiểm.
 • Bổ sung thông tin Ngày tham gia BHXHSố thẻ BHYT tại Thông tin chung\Thông tin cá nhân khác.
 • Thay đổi cách khai báo các thông tin trên hồ sơ:
  • Nơi đào tạo/Cơ sở đào tạo.
  • Chuyên ngành.
  • Nhóm bằng cấp.
 • Thay đổi cách khai báo thông tin Từ ngày – Đến ngày trên các quá trình: Từ định dạng dd/MM/yyyy thành lựa chọn khai báo 1 trong 2 định dạng.
  • Khai báo theo Ngày: Từ dd/MM/yyyy đến dd/MM/yyyy
  • Khai báo theo Tháng: Từ MM/yyyy đến MM/yyyy
 • Xem hướng dẫn chi tiết: CBTC khai báoCBNV tự khai báo.

3.Cán bộ tổ chức muốn tổng hợp báo cáo Biểu số 0103b.N/BNV-TCHC chỉ thống kê cho đơn vị chính quyền

Trước đây:                            

 • Thông tư 03/2018/TT-BNV quy định các chức vụ lãnh đạo chính quyền được thống kê vào báo cáo.
 • Phần mềm hiện tại căn cứ vào kết quả khai báo hồ sơ CBNV của tất cả đơn vị trong phạm vi in báo cáo, xét thông tin Chức vụ/chức danh tại bản ghi Hồ sơ\Quá trình công tác\Quá trình công tác tại đơn vị bao gồm:
  • Chủ tịch, Phó Chủ tịch.
  • Giám đốc, Phó Giám đốc.
  • Quyền Giám đốc; Quyền Phó Giám đốc.
 • Các đơn vị sự nghiệp không thuộc phạm vi in báo cáo vẫn được thống kê làm sai số liệu.

Từ phiên bản R69:

 • Cán bộ tổ chức muốn tổng hợp báo cáo biểu số 0103b.N/BNV-TCHC chỉ thống kê cho đơn vị chính quyền.
 • Thay đổi cách lấy số liệu báo cáo:
  • Bổ sung điều kiện vào căn cứ: Xét các hồ sơ CBNV có trạng thái Đang làm việc vào các đơn vị có Loại hình đơn vị Quản lý nhà nước.
  • Loại trừ các text có chứa Chức vụ/chức danh: Phó chủ tịch CĐCS; Chủ tích CĐCS; Chủ tịch công đoàn; Phó chủ tịch công đoàn; Chủ tịch CĐ; Phó chủ tịch CĐ; Phó chủ tịch công đoàn cơ sở; Chủ tịch công đoàn cơ sở.
  • Các điều kiện khác trong căn cứ được giữ nguyên.
Cập nhật 02/03/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA