Vai trò quyền hạn

Mục đích: Giúp Quản trị hệ thống/CBTC thêm mới vai trò; phân quyền truy cập dữ liệu để tra cứu hồ sơ cán bộ và thống kê biểu đồ, báo cáo; phân quyền; chọn người dùng cho CBNV tại đơn vị

Hướng dẫn thực hiện:

 • Vào Hệ thống\Vai trò quyền hạn.
 • Phần mềm mặc định mang đi 3 vai trò không thể chỉnh sửa/xóa trên phần mềm:
  • Admin: Quản trị hệ thống.
  • Cán bộ tổ chức.
  • Cán bộ nhân viên.

I. Thêm mới vai trò

 1. Để thêm các vai trò theo nhu cầu quản lý đơn vị, chọn Thêm.
 2. Khai báo thông tin xác định vai trò: Nhập Mã vai trò; Tên vai tròMô tả vai trò.
 3. Tại mục Chức năng:
  • Tích chọn quyền truy cập (Xem/Sửa) của vai trò đối với những chức năng, nghiệp vụ trên MISA QLCB.
  • Anh/chị có thể chọn/bỏ chọn nhanh cho cả cột bằng cách nhấn vào tiêu đề cột.
  • Quy tắc:
   • Tích chọn Sửa -> mặc định Xem.
   • Bỏ quyền Sửa -> không bỏ quyền Xem.
   • Bỏ quyền Xem -> bỏ quyền Sửa.
 4. Tại mục Phạm vi dữ liệu:
  • Giúp xác định phạm vi dữ liệu hồ sơ mà vai trò được phép truy cập.
  • Tùy vào loại hình đơn vị, phần mềm sẽ lấy lên phạm vi phòng ban, đơn vị tương ứng:
   • Đối với Đơn vị trực thuộc: Chỉ có phạm vi Trong đơn vị.
   • Đối với Đơn vị chủ quản:
    • Trong đơn vị: Vai trò chỉ có quyền trên hồ sơ của đơn vị mình.
    • Một số đơn vị trực thuộc: Cho phép một hoặc nhiều đơn vị cấp dưới, bao gồm cả đơn vị mình.
    • Tất cả: Có quyền truy cập vào tất cả các đơn vị trực thuộc cây CCTC.
  • Tích chọn những đơn vị vai trò có quyền truy cập dữ liệu.
 5. Nhấn Lưu để thêm mới vai trò tại đơn vị.

II. Chọn người dùng cho vai trò

 1. Chọn vai trò trên danh sách, nhấn Chọn người dùng.
 2. Tích chọn các CBCCVC được dùng cho vai trò đó. Nhấn Chọn.
 3. Người dùng tự động được thêm vào vai trò tương ứng, có thể thực hiện chức năng và truy cập vào phạm vi dữ liệu của vai trò.
 4. Sau khi được phân quyền vào 1 vai trò, CBTC được phân quyền phạm vi phụ trách phòng phòng ban/đơn vị nào thì có thể chỉ theo dõi hồ sơ của phòng ban/đơn vị đó. Cụ thể như sau:
  • Nếu CBTC được phân quyền phụ trách 1 số phòng ban trong đơn vị thì CBTC có thể:
   • Theo dõi danh sách CBNV đang làm việc trong phòng ban mình phụ trách. Hồ sơ CBNV đang làm việc tại phòng ban khác sẽ không theo dõi được
   • Phê duyệt đợt bổ sung lý lịch của hồ sơ CBNV trong phòng ban phụ trách
   • Xử lý các nghiệp vụ khác cho các hồ sơ trong phòng ban được phụ trách
  • Nếu CBTC được phân quyền phụ trách 1 số hoặc tất cả đơn vị trực thuộc thì CBTC có thể:
   • Theo dõi danh sách CBNV đang làm việc trong đơn vị mình phụ trách. Hồ sơ CBNV đang làm việc tại đơn vị khác sẽ không theo dõi được
   • Xử lý các nghiệp vụ khác cho các hồ sơ trong đơn vị được phụ trách

III. Sửa/Xóa vai trò

 1. Với 3 vai trò mặc định (Admin; Cán bộ tổ chức; Cán bộ nhân viên), CBTC không thể sửa/xóa vai trò.
 2. Với các vai trò tự thêm mới, CBTC chọn vai trò rồi nhấn Sửa/Xóa và thay đổi thông tin vai trò theo thực tế đơn vị.
  Lưu ý: Khi xóa vai trò cũng xóa tất cả người dùng đã được chọn cho vai trò đó.
Cập nhật 28/06/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA