Biểu số 0207.N/BNV-CBCCVC không thống kê được số lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo bồi dưỡng

Biểu hiện: Hồ sơ CBNV đã khai báo đủ các quá trình đào tạo bồi dưỡng nhưng Biểu số 0207.N/BNV-CBCCVC không lên số liệu.

Nguyên nhân:

  • Biểu số 0207.N/BNV-CBCCVC chỉ thống kê lượt cán bộ công chức được đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện từ nghiệp vụ Đào tạo, bồi dưỡng.
  • Nếu đơn vị chỉ khai báo quá trình đào tạo bồi dưỡng trực tiếp từ Màn hình hồ sơ CBNV thì sẽ không thống kê vào Biểu số 0207 được.

Giải pháp:

  • Ghi nhận quá trình đào tạo, bồi dưỡng từ menu Đào tạo, bồi dưỡng. Các bước thực hiện chi tiết xem tại đây.
Cập nhật 08/09/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA