Dự toán lương phân bổ nguồn chung/loại cán bộ/phòng ban/khoản lương, phụ cấp

– Bước 1: Chọn cách phân bổ nguồn chi trả:

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Lương.

2. Tích chọn Phân bổ nguồn chung/Phân bổ nguồn theo loại cán bộ/Phân bổ nguồn riêng theo phòng ban/Phân bổ nguồn riêng theo khoản lương, phụ cấp.

3. Nhấn Cất.

– Bước 2: Thực hiện lập dự toán lương

1. Vào menu Tiền lương\Dự toán lương.

2. Nhấn Lập DT phân bổ theo nguồn.

3. Khai báo thông tin chung:

 • Chọn Năm lập dự toán, Đợt lập dự toán (nếu đơn vị lập dự toán theo 2 đợt), Căn cứ theo lương (xác định rõ dựa vào tháng lương nào để lập: Đợt 1 là tháng 7, Đợt 2 là tháng 12).
 • Nhập Số biên chế được giao trong năm dự toán.
 • Chọn Loại cán bộ nếu chỉ lập dự toán lương này cho các loại cán bộ được chọn.
 • Chọn Phòng ban nếu chỉ lập dự toán lương cho phòng ban được chọn.

4. Tại tab Nguồn chi trả: Anh/chị nhập số tiền của Nguồn tương ứng với các Khoản lương, phụ cấp.
Lưu ý: phải nhập ít nhất 1 nguồn phân bổ cho khoản 1 lương, phụ cấp.

5. Chọn tab Dự toán lương cho LĐ tuyển thêm trong chỉ tiêu biên chế được duyệt để khai báo lần lượt các thông tin:

6. Nhấn Tính dự toán lương => Chương trình tự động tính dự toán lương phân bổ theo nguồn.

7. Nhấn Gửi báo cáo để gửi lên cho đơn vị cấp trên.

8. Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu bảng dự toán lương ra file excel.

9. Nhấn In để bảng dự toán lương.

Xóa bảng dự toán lương

Trường hợp lập xong bảng dự toán lương mà chưa gửi lên đơn vị cấp trên hoặc đơn vị cấp trên từ chối thì có thể xóa bảng dự toán lương bằng cách:

 1. Tại màn hình Lập bảng dự toán lương, chọn Bảng dự toán lương cần xóa, nhấn Xóa.
 2. Nhấn Có để chắc chắn muốn xóa bảng dự toán lương, nhấn Không để phần mềm giữ nguyên bảng dự toán lương đó.

Gửi báo cáo lên cấp trên

 1. Tại màn hình Lập dự toán lương, nhấn Gửi báo cáo.
 2. Nhấn Gửi để gửi báo cáo cho đơn vị cấp trên.
 3. Sau khi gửi lên cấp trên, chương trình sẽ tự động chuyển trạng thái của bảng cải cách tiền lương từ Chưa gửi thành Đã gửi.

Xuất khẩu dự toán lương ra file excel

1. Trên màn hình Dự toán lương, nhấn Xuất khẩu.

2. Phần mềm xuất khẩu các bảng dự toán lương ra file excel. Chọn từng sheet để xem từng bảng dự toán lương.

3. Ngoài ra, có thể xuất khẩu dự toán theo loại cán bộ: Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách để thống kê rõ ràng từng loại và hệ thống báo cáo 1 cách khoa học, dễ dàng kiểm tra, đối chiếu với số lượng biên chế và biên chế quỹ lương:

 • Sau khi lập xong dự toán lương, tại màn hình danh sách dự toán lương, kích đúp chuột vào bảng dự toán cần xuất khẩu.

 • Nhấn Xuất khẩu.
 • Tích chọn Nhóm dữ liệu theo cán bộ để xuất khẩu theo loại cán bộ. Nhấn Đồng ý.

 • Chương trình sẽ xuất khẩu ra file excel có phân loại theo Loại cán bộ. Anh/chị chọn các sheet để xem dự toán lương chi tiết.

Cập nhật 28/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA