Kế toán muốn theo dõi biến động số lượng biên chế theo quý

1. Mục đích

Giúp kế toán theo dõi biến động số lượng biên chế theo quý.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R44, phần mềm chỉ ghi nhận biên chế được giao ở PTC, chưa tổng hợp được số biên chế có mặt ở các đơn vị con và chưa tổng hợp được theo các kỳ, chỉ tổng hợp được ở biểu tổng hợp  lương in ra theo tháng.

– Kể từ phiên bản R44, phần mềm bổ sung báo cáo tổng hợp thống kê số lượng biên chế hiện có, so sánh kỳ trước với kỳ này để đơn vị chủ quản/tài chính có thể nắm bắt được biên chế biến động tăng giảm và quỹ lương, phụ cấp tăng giảm tương ứng.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo, chọn xem Báo cáo biến động số lượng biên chế theo quý.

2. Tại đây, anh/chị có thể chọn Kỳ báo cáo theo quý.

3. Báo cáo biến động biên chế, tiền lương và phụ cấp.

Cập nhật 07/10/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA