Kế toán tại các đơn vị thuộc PTC Thanh Liêm mong muốn theo dõi từng khoản phụ cấp của CBKCT nếu cán bộ đó được hưởng từ 2 loại phụ cấp trở lên khi lập bảng mẫu 09

1. Mục đích

Giúp kế toán tại các đơn vị thuộc PTC Thanh Liêm mong muốn theo dõi từng khoản phụ cấp của CBKCT nếu cán bộ đó được hưởng từ 2 loại phụ cấp trở lên khi lập bảng mẫu 09.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R44, phần mềm chưa đáp ứng tách các loại phụ cấp theo từng dòng nếu 1 cán bộ được hưởng nhiều phụ cấp khác nhau.

– Kể từ phiên bản R44, khi in bảng 09 tùy chỉnh, phần mềm có thêm tham số cho lựa chọn hiển thị mỗi khoản phụ cấp/phụ cấp đặc biệt ngành thành 1 dòng riêng trên báo cáo đối với từng CBNV tương ứng.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn In Mẫu 09/NĐ11.

2. Tại đây, anh/chị có thể lựa chọn hiển thị mỗi khoản phụ cấp/phụ cấp đặc biệt ngành thành 1 dòng riêng trên báo cáo đối với từng CBNV tương ứng bằng cách tích chọn Hiển thị mỗi khoản phụ cấp thành một dòng dữ liệu riêng.

3. Khi xem trước mẫu in bảng lương 09, phần mềm hiển thị mỗi khoản phụ cấp/phụ cấp đặc biệt ngành thành một dòng riêng trên báo cáo đối với từng CBNV tương ứng.

Cập nhật 07/10/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA