Quy trình đánh giá CBCCVC theo tiêu chí (Nghị định 90/2020/NĐ-CP)

Giúp CBTC đánh giá CBCCVC theo tiêu chí được quy định trong Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

– Bước 1: Thiết lập tùy chọn đánh giá CBCCVC

1. Vào menu Đánh giá\Tùy chọn đánh giá.

2. Tích chọn CBTC ghi nhận kết quả.

3. Chọn Theo tiêu chí. Nhấn Đồng ý.

– Bước 2: Xếp loại đánh giá

1. Vào menu Đánh giá\Xếp loại đánh giá.

2. Chương trình mặc định 1 số chỉ tiêu được quy định theo NĐ 90/2020/NĐ-CP theo các loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, Không hoàn thành nhiệm vụ.

  • Anh/chị có thể thêm/sửa/xóa tiêu chí.
  • Nếu đạt tất cả các tiêu chí và không có chỉ tiêu nào không đạt như thiết lập thì khi đánh giá, chương trình căn cứ để xếp loại cho cán bộ.

Chọn các tiêu chí đánh giá là đạt/không đạt.

– Bước 3: Đánh giá CBCCVC

1. Vào menu Đánh giá.

2. Chọn Đợt đánh giá năm.

3. Để đánh giá Cán bộ, nhấn Chọn và đánh giá. Phần mềm lấy lên danh sách cán bộ hiện có tại đơn vị.

4. Tích chọn từng cán bộ nhân viên cần đánh giá.

5. Nhấn Đồng ý.

6. Nếu cán bộ đạt tiêu chí nào thì tích chọn vào tiêu chí đó, nếu không đạt thì bỏ trống đánh giá.

7. Nếu cán bộ có kết quả không đạt và phải lùi nâng lương thường xuyên thì nhập Số tháng lùi nâng lương thường xuyêncho cán bộ đó.

8. Nhập Nhận xét, đánh giá chung.

9. Nhấn Cất => chương trình sẽ căn cứ vào thiết lập ở bước 1 để xếp loại cho cán bộ (cột Xếp loại chung).

10. Nhấn Quay lại, nhấn Chọn và đánh giá để đánh giá cho cán bộ khác.

Anh/chị đánh giá công chức, viên chức, lao động hợp đồng tương tự.

Cập nhật 17/05/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA