Tính năng mới R72 – Ngày phát hành 12/04/2023

1. CBNV muốn thực hiện ký số trên sơ yếu lý lịch trước khi gửi CBTC duyệt hồ sơ

Từ phiên bản R72:

 • CBNV có thể tự xác thực trên mẫu Sơ yếu lý lịch hợp nhất theo Công văn 639/BNV-VP ngày 21/02/2023 thông qua hình thức ký số để tự nâng cao trách nhiệm của mình đối với các nội dung đã khai báo trên hồ sơ.
 • Với vai trò CBNV:
  • Kết nối thiết bị xác nhận ký số từ xa MISA eSign trên MISA QLCB.
  • Sau khi bổ sung lý lịch định kỳ, thực hiện ký số để gửi lên CBTC đơn vị chủ quản.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Với vai trò CBTC:
  • Tại Quản lý hồ sơ\Bổ sung lý lịch, bổ sung bộ lọc trạng thái phê duyệt: Đã duyệt/Chờ duyệt.
  • Khi chọn trạng thái Đã duyệt: Lấy lên toàn bộ danh sách CBNV đang làm việc và có thể xem chi tiết lịch sử phê duyệt của CBNV đó.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 

2. CBNV muốn xem tài liệu ký số trên SYLL và lịch sử gửi CBTC duyệt hồ sơ

Từ phiên bản R72:

 • Đối với CBNV:
  • Tại màn hình chính của CBNV: Bổ sung tính năng Lịch sử cập nhật lý lịch.
  • CBNV có thể xem danh sách lịch sử các lần chỉnh sửa hồ sơ lên CBTC phê duyệt.
  • Có thể tải xuống bản SYLL hợp nhất đã được ký số mới nhất.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Đối với CBTC: Tại Quản lý hồ sơ\Bổ sung lý lịch:
  • Bổ sung lọc danh sách theo trạng thái phê duyệt lý lịch: Chờ duyệt/Đã duyệt.
  • Tại danh sách Chờ duyệt: CBTC có thể xem được thông tin chi tiết nội dung đã thay đổi/bổ sung và tài liệu CBNV đã ký số (nếu có)
  • Tại danh sách Đã duyệt: CBTC có thể xem lịch sử các lần phê duyệt của hồ sơ đã chọn trên danh sách.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Khi CBTC đăng nhập phần mềm với vai trò CBNV muốn xem danh bạ như vai trò CBNV

Từ phiên bản R72:

CBTC khi đăng nhập phần mềm với vai trò CBNV chỉ xem được danh bạ CBNV đang làm việc tại đơn vị. (Không hiển thị cả những CBNV đã nghỉ hưu, nghỉ việc,… như trước đây)

4. CBTC đơn vị mong muốn ghi nhận được chính xác Đơn vị thực hiện đánh giá cho kết quả đánh giá của CBNV trong đơn vị

Trước đây:

 • Hàng năm, theo quy định đánh giá cán bộ, công chức, viên chức: Đơn vị nào quản lý CBCCVC sẽ đánh giá.
 • Phần mềm ghi nhận kết quả đánh giá CBCCVC theo Nghị định 90 với thông tin cơ quan đánh giá là một trong các đơn vị được cấp license.
 • Tuy nhiên trường hợp kết quả đánh giá không thuộc cùng 1 tỉnh thực hiện thì không ghi nhận được trên phần mềm. (Ví dụ: Huyện ủy, Tỉnh ủy hay đơn vị ở tỉnh khác đánh giá thì không ghi nhận)

Từ phiên bản R72:

 • CBTC đơn vị mong muốn ghi nhận được chính xác Đơn vị thực hiện đánh giá cho kết quả đánh giá của CBNV trong đơn vị.
 • Thay đổi thông tin Cơ quan đánh giá từ dạng chọn trong danh mục có sẵn sang cho phép chọn hoặc tự nhập.
 • Vị trí:
  • Đối với CBTC:
   • Hồ sơ CBNV\Đánh giá CBCCVC.
   • Đánh giá\CBTC tự ghi nhận kết quả đánh giá.
  • Đối với CBNV: Bổ sung lý lịch\Đánh giá CBCCVC

5. CBTC mong muốn sử dụng quyết định Phê chuẩn bầu chức vụ vẫn lấy đúng thông tin Đến ngày tương tự các quyết định khác

Trước đây:

 • Tại đơn vị, nếu CBNV được đảm nhận chức vụ chính thông qua bầu cử thi sử dụng quyết định phê chuẩn bầu chức vụ. Đơn vị không cần bầu cử thì sử dụng quyết định bổ nhiệm . Tại đơn vị không tồn tại cả hình thức bầu cử và không bầu cử, với chức vụ được phê chuẩn bổ nhiệm, CBNV nhận quyết định phê chuẩn bầu chức vụ thay cho quyết định bổ nhiệm.
 • Quyết định Phê chuẩn bầu chức vụ không ràng buộc thông tin Đến ngày với các quyết định khác trong quá trình công tác.
 • Khi có quyết định phê chuẩn, tồn tại 2 quyết định có cùng thông tin Đến nay, dẫn đến dữ liệu không chính xác.

Từ phiên bản R72:

 • CBTC mong muốn sử dụng quyết định Phê chuẩn bầu chức vụ vẫn lấy đúng thông tin Đến ngày tương tự các quyết định khác.
 • Tại Hồ sơ CBNV\Quá trình công tác: Sau khi thêm mới hoặc sửa đổi Loại quyết địnhPhê chuẩn kết quả bầu chức vụ:

  • Bổ sung trường thông tin: Chức vụ/Chức danh kiêm nhiệmHệ số phụ cấp.
  • Quy tắc:
   • Nếu trong quyết định có nhập Hệ số phụ cấp thì mặc định sinh thêm 1 bản ghi Phụ cấp tương ứng.
   • Không thể thêm được đồng thời 2 bản ghi loại quyết định (Bổ nhiệm và Phê chuẩn chức vụ) có cùng thời gian Từ ngày.

6. CBNV muốn kê khai đúng tình trạng hôn nhân trên sơ yếu lí lịch

Trước đây:

 • Hiện tại, CSDLQG quản lý thông tin tình trạng hôn nhân của CBCCVC gồm các đối tượng:
  • Chưa có thông tin
  • Chưa kết hôn
  • Đang có vợ/chồng
  • Đã ly hôn hoặc Góa vợ/góa chồng.
 • Trên MISA QLCB cho phép khai báo các giá trị:
  • Chưa kết hôn
  • Đã kết hôn
  • Đã ly hôn
  • Khác.
 • Với trường hợp góa vợ/chồng, CBNV thường khai báo vào nhóm Khác nhưng khi đồng bộ lên CSDKQG chuyển thành Chưa có thông tin nên chưa chính xác.

Từ phiên bản R72:

 • CBNV muốn kê khai đúng tình trạng hôn nhân trên sơ yếu lí lịch.
 • Tại mục 1. Thông tin cá nhân\Thông tin cá nhân khác, thay đổi giá trị trong danh mục Tình trạng hôn nhân thành:
  • Chưa kết hôn
  • Đang có vợ/chồng
  • Đã ly hôn hoặc góa vợ/chồng
  • Khác

7. CBTC Các đơn vị nội vụ/chủ quản trực thuộc SNV muốn theo dõi được tình hình đồng bộ hồ sơ của các đơn vị mà thuộc địa bàn/ngành mình quản lý

Trước đây:

 • Khi thực hiện triển khai đồng bộ hồ sơ CBCCVC lên CSDLQG, các đơn vị Nội vụ/Chủ quản được yêu cầu quá triệt đơn vị trực thuộc khai báo hồ sơ đúng – đủ – sạch và tiến độ về tình hình đồng bộ.
 • Các đơn vị Nội vụ/chủ quản chưa theo dõi được tình hình đồng bộ của các đơn vị mình quản lý nên không rà soát, kiểm tra được mà phải phụ thuộc vào báo cáo do SNV thông báo.

Từ phiên bản R72:

 • CBTC Các đơn vị nội vụ/chủ quản trực thuộc SNV muốn theo dõi được tình hình đồng bộ hồ sơ của các đơn vị mà thuộc địa bàn/ngành mình quản lý.
 • Tại Đồng bộ CSDLQG\Đồng bộ CSDLQG BNV của đơn vị chủ quản\Phòng Nội vụ, mục Tổng quan: CBTC đơn vị chủ quản/PNV có thể theo dõi được tình hình biến động hồ sơ của toàn đơn vị trực thuộc và đơn vị mình.
  • Tổng quan tình trạng đồng bộ của toàn địa bàn: Theo đơn vị/Theo hồ sơ.
  • Theo dõi tình hình biến động hồ sơ của toàn địa bàn.
  • Xem chi tiết danh sách hồ sơ theo tình trạng.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

8. CBNV muốn kê khai đúng năm sinh của thân nhân là ông/bà

Trước đây:

 • Trong đợt cập nhật hồ sơ, CBNV cần kê khai thông tin thân nhân của mình là Cha, mẹ, anh/chị/em ruột, ông/bà nội ngoại,..
 • Với thân nhân là ông/bà nội ngoại, sinh năm < Năm 1901 thì không khai báo được.

Từ phiên bản R72:

 • CBNV muốn kê khai đúng năm sinh của thân nhân là ông/bà.
 • Với thân nhân là ông/bà có thể nhập/chọn năm sinh từ năm 1850 trở lên.
Cập nhật 11/04/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA