Tính năng mới R75 – Ngày phát hành 22/06/2023

1. Cán bộ tổ chức được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm hồ sơ CBCCVC muốn ký số để phê duyệt thông tin khi đồng bộ lên CSDLQG

Trước đây:

 • Căn cứ theo Thông tư 06/2023/TT-BNV, trong vòng 5 ngày cuối cùng của mỗi tháng, người có thẩm quyền của Bộ, Ngành, Địa phương có trách nhiệm phê duyệt bằng ký số tại Cơ sở dữ liệu của Bộ, Ngành, Địa phương.
 • Hiện tại phần mềm mới cho phép CBNV ký số để xác nhận tính đúng, đủ, sạch tại hồ sơ của chính mình.
 • CBTC chưa được ký số để chịu trách nhiệm về các hồ sơ trước khi đồng bộ lên CSDLQG. Dẫn đến lãnh đạo Bộ, Ngành, Tỉnh khi duyệt hồ sơ vào CSDLQG chưa biết tình trạng hồ sơ như thế nào mà vẫn phê duyệt vào CSDLQG.

Từ phiên bản R75:

 • Cán bộ tổ chức được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm hồ sơ CBCCVC muốn ký số để phê duyệt thông tin khi đồng bộ lên CSDLQG.
 • Đối tượng: CBTC Sở Nội vụ được phân quyền đồng bộ dữ liệu lên CSDLQG.
 • Tại Thiết lập\Tiện ích, bổ sung giải pháp Kết nối chữ ký số cho vai trò CBTC:
  • Cho phép CBTC có thể cài đặt/kết nối chữ ký số để sử dụng trên MISA QLCB.
  • Sử dụng 1 trong 2 hình thức: Chữ ký số từ xa MISA eSign và ký số cắm USB Token.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Tại Đồng bộ CSDLQG\Đồng bộ CSDLQG BNV:
  • Tại mục Đồng bộ hồ sơ: Thay đổi luồng Đồng bộ hồ sơ, bổ sung bước yêu cầu CBTC cần ký số trước khi thực hiện đẩy dữ liệu lê CSDLQG.
  • Tại mục Lịch sử đồng bộ: Bổ sung gói tin đồng bộ đã được ký số vào lịch sử và cho phép CBTC xem lại.
 • Xem tài liệu hướng dẫn chi tiết tại đây:

2. Cập nhật mức lương cơ sở theo Nghị định 23/2023/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/07/2023

Trước đây:

 • Nghị định 23/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 01/07/2023 là 1.800.000 đồng/tháng.
 • Hiện tại trên MISA QLCB áp dụng mức lương cơ sở trong các báo cáo, biểu mẫu tính lương căn cứ theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng/tháng.

Từ phiên bản R75:

 • Cập nhật Mức lương cơ sở (MLCS) mang đi của phần mềm áp dụng từ ngày 01/07/2023 là 1.800.000 đồng/tháng.

3. CBTC mong muốn quản lý các đối tượng là lao động hợp đồng theo nghị định 111 kể từ ngày 22/02/2023

Trước đây:

 • Nghị định 111/2022/NĐ-CP hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính thay thế cho Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/07/2020 có hiệu lực từ 22/02/2023.
 • Phần mềm quản lý cac loại hợp đồng trên hồ sơ CBCCVC, chưa đáp ứng Nghị định 111.

Từ phiên bản R75:

 • CBTC mong muốn quản lý các đối tượng là lao động hợp đồng theo nghị định 111 kể từ ngày 22/02/2023.
 • Trên Hồ sơ CBNV (Đối với CBTC) và Bổ sung lý lịch (Đối với CBNV tại giao diện cũ và mới), tại mục 9. Hợp đồng\Loại hợp đồng: Bổ sung giá trị Hợp đồng theo nghị định 111.

4. CBTC muốn kê khai đúng trình độ Cử nhân, Kỹ sư, Cử nhân (Cao đẳng) trên các báo cáo

Trước đây:

 • Trong đợt kê khai SYLL, với CBNV tốt nghiệp đại học sẽ kê khai trình độ là trình độ Cử nhân hoặc Kỹ sư.
 • Trên MISA QLCB tại mục trình độ, CBNV chọn 1 giá trị trong combo: Đại học, Cử nhân, Kỹ sư,… CBNV hay chọn giá trị Đại học, tuy nhiên giá trị này không khớp với danh mục trình độ của BNV yêu cầu nên CBTC sẽ yêu cầu CBNV khai báo lại, CBNV mất thời gian kê khai nhiều lần.

Từ phiên bản R75:

 • CBTC muốn kê khai đúng trình độ Cử nhân, Kỹ sư, Cử nhân (Cao đẳng) trên các báo cáo.
 • Cập nhật cách lấy số liệu trên báo cáo.

5. CBTC SNV muốn các hồ sơ thiếu quá trình lương không được đồng bộ hồ sơ lên CSDLQG căn cứ theo quy định tại quyết định 356/QĐ-BNV

Trước đây:

 • Căn cứ theo quyết định 356/QĐ-BNV, khi đồng bộ hồ sơ lên CSDLQG phải có tối thiểu đầy đủ các thông tin bắt buộc và có một bản ghi lương. Áp dụng từ ngày 30/06/2023.
 • Phần mềm hiện tại cho phép đồng bộ khi đã khai báo đủ các thông tin bắt buộc. Vậy nên sua 30/06/2023, các hồ sơ không có quá trình lương không thể đồng bộ lên CSDLQG.

Từ phiên bản R75:

 • CBTC SNV muốn các hồ sơ thiếu quá trình lương không được đồng bộ hồ sơ lên CSDLQG căn cứ theo quy định tại quyết định 356/QĐ-BNV.
 • Thời gian: Từ ngày 30/06/2023.
 • Vai trò CBTC:
  • Tại Hồ sơ CBNV: Bổ sung cảnh báo khi hồ sơ CBNV chưa khai báo bản ghi lương.
  • Tại Bổ sung lý lịch: Khi CBTC phê duyệt cập nhật trên hồ sơ, bổ sung ghi chú cảnh báo đối với hồ sơ CBNV chưa khai báo quá trình lương.
 • Vai trò CBNV:
  • Khi có đợt Bổ sung lý lịch, CBNV khai báo hồ sơ: Bổ sung cảnh báo thông tin khi hồ sơ CBNV chưa khai báo bản ghi lương.
  • Tại file xuất khẩu excel theo mẫu CSDLQG, nếu không có bản ghi lương nào, bôi đỏ các thông tin bắt buộc tại dòng đầu tiên và báo lỗi: Không được bỏ trống.

6. Cán bộ tổ chức muốn thống kê lên báo cáo cả các CBNV có quá trình làm việc trong các phòng ban đã ngừng sử dụng

Trước đây:

 • Trước đây, CBNV được phân công công tác tại phòng ban. Sau khi cải cách tổ chức lại cơ cấu, CBNV được điều chuyển sang phòng ban khác và đồng thời đơn vị không còn quản lý phòng ban cũ.
 • Hiện tại trên phần mềm, các phòng ban cũ nếu CBTC tích chọn Ngừng sử dụng sẽ không thống kê lên các báo cáo.
 • Trường hợp CBNV có quá trình công tác trong thời gian thống kê báo cáo là làm việc tại phòng ban đã ngừng sử dụng sẽ không được thống kê vào, dẫn đến sai số liệu.

Từ phiên bản R75:

 • Cán bộ tổ chức muốn thống kê lên báo cáo cả các CBNV có quá trình làm việc trong các phòng ban đã ngừng sử dụng.
 • Đáp ứng cho:
  • CBNV kê khai được quá trình làm việc trong các phòng ban đã ngừng sử dụng.
  • CBTC:
   • Kê khai được quá trình làm việc trong các phòng ban đã ngừng sử dụng của CBNV.
   • Thống kê lên được các báo cáo đúng số liệu theo từng thời điểm.
 • Cán bộ tổ chức tại Danh mục\Cơ cấu tổ chức:
  • Tách danh sách phòng bann thành 2 danh sách thuộc 2 bộ lọc: Phòng ban Đang sử dụngNgừng sử dụng.
  • Bổ sung quy tắc:
   • Xóa: Chỉ được xóa phòng ban khi không có hồ sơ CBNV nào từng phát sinh nghiệp vụ tại phòng ban.
   • Sửa (Tên phòng ban): Khi đã có nghiệp vụ phát sinh tại phòng ban thì hiển thị thêm cảnh báo trong quá trình chỉnh sửa.
   • Ngừng sử dụng: Chỉ cho phép ngừng sử dụng phòng ban khi không còn hồ sơ CBNV nào (Ngoại trừ Nghỉ hưu; Thôi việc; Điều chuyển đi) có quá trình công tác mới nhất tại phòng ban.
   • Sắp xếp thứ tự: Chỉ lấy lên những phòng ban đang sử dụng.
  • Cập nhật chức năng:
   • Thêm tính năng Sử dụngNgừng sử dụng phòng ban.
   • Xem được danh sách CBNV thuộc phòng ban.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Xem hướng dẫn chi tiết các trường hợp khi đơn vị thay đổi cơ cấu tổ chức tại đây.
 • Cán bộ tổ chứcCán bộ nhân viên khi Khai báo thông tin có chọn danh mục Phòng ban trên hồ sơ tại Bổ sung lý lịch Hồ sơ CBNV:
  • Lấy lên tất cả phòng ban tại tất cả vị trí lên Hồ sơ CBNV.
  • Phân biệt phòng ban đang sử dụng và ngừng sử dụng trên danh sách.
  • Bổ sung tùy chọn Hiển thị cả phòng ban ngừng sử dụng.
 • Cán bộ tổ chức lập báo cáo thống kê cập nhật quy tắc lấy lên danh sách phòng ban:
  • Trường hợp 1: Đơn vị chủ quản khi xem báo cáo tôi quản lý, chọn các đơn vị trực thuộc thì kết quả lấy lên dữ liệu là tất cả phòng ban trong đơn vị đó.
  • Trường hợp 2: Tất cả các đơn vị khi xem báo cáo đơn vị tôi, tại các tham số có cây Phòng ban: Bổ sung tùy chọn Lấy cả phòng ban ngừng sử dụng.
Cập nhật 14/07/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA