CBTC muốn tự động điền “Không” với các nội dung không có phát sinh tại trường thông tin: Khen thưởng, kỷ luật và mục 29 khi in SYLL mẫu 2C-BNV/2008

1. Mục đích

Khi in mẫu 2C-BNV/2008, CBTC biết được các thông tin được để trống hay khai báo thiếu như Khen thưởng, Kỷ luật, đặc điểm lịch sử bản thân.

2. Các bước thực hiện

– Trước phiên bản R39.1, Khi in mẫu 2C-BNV/2008 có một số thông tin CBTC không có phát sinh như Khen thưởng, kỷ luật, đặc điểm lịch sử bản thân thì các thông tin này sẽ để trống. Do đó CBTC không biết là khai báo thiếu hay không khai báo.

– Kể từ phiên bản R39.1, Khi in mẫu 2C-BNV/2008 nếu không có phát sinh thông tin Khen thưởng, kỷ luật, đặc điểm lịch sử bản thân thì phần mềm tự động hiển thị là Không.

Ví dụ: 

  • Cán bộ Phạm Thành Chung không phát sinh bản ghi Khen thưởng, kỷ luật nào.

  • Khi in mẫu 2C-BNV/2008 => chương trình tự động hiển thị là Không nếu không phát sinh bản ghi Khen thưởng, kỷ luật nào.

Cập nhật 23/05/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA