Lập, gửi và tổng hợp báo cáo theo mẫu

Mục đích: Giúp đơn vị cấp dưới lập và gửi báo cáo để đơn vị chủ quản tổng hợp số liệu, báo cáo theo mẫu.

Hướng dẫn thực hiện:

I. Đơn vị cấp dưới lập và gửi báo cáo

 1. Vào Báo cáo, chọn Báo cáo theo mẫu.
 2. Để lập báo cáo mẫu, chọn Lập báo cáo.
 3. Khai báo các thông tin:
  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn Đơn vị nhận báo cáo trong danh sách.
  • Chọn Kỳ báo cáo. Phần mềm mặc định năm của kỳ báo cáo là năm hiện tại anh/chị có thể chọn lại kỳ báo cáo theo tháng/quý/6 tháng/tùy chọn.
  • Nhấn Chọn báo cáo trong danh sách báo cáo mẫu. Tích chọn báo cáo được cấp chủ quản yêu cầu, nhấn Đồng ý.
  • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Xác nhận.
 4. Anh/chị có thể Xem báo cáo đã chọn, nhấn Lập & Gửi để gửi luôn báo cáo lên đơn vị chủ quản.
  Trường hợp chỉ muốn lập báo cáo mà chưa muốn gửi cho đơn vị chủ quản ngay, nhấn Lập để lưu.
 5. Nhấn Kết thúc.
 6. Phần mềm sẽ lấy lên danh sách báo cáo và trạng thái Chưa gửi/Chưa duyệt/Đã duyệt. Để gửi cấp báo cáo chủ quản, anh/chị chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Gửi báo cáo.
 7. Nếu muốn xóa các báo cáo có trạng thái Chưa gửi, chọn báo cáo và nhấn Xóa.

II. Đơn vị chủ quản nhận và phê duyệt báo cáo từ cấp dưới

 1. Sau khi đăng nhập vào phần mềm sẽ hiển thị thông báo nhận báo cáo từ đơn vị cấp dưới, anh/chị nhấn vào để xem chi tiết. Hoặc vào Báo cáo\Xem báo cáo theo mẫu, mục Nhận báo cáo từ cấp dưới. 
 2. Cán bộ tổ chức đơn vị chủ quản có thể lựa chọn xem báo cáo từ đơn vị cấp dưới gửi Theo đơn vị hoặc Theo từng loại báo cáo.
 3. Để xem chi tiết báo cáo, tích chọn báo cáo cần xem, nhấn Xem chi tiết.
 4. Với báo cáo đã đạt điều kiện, tích chọn và nhấn Phê duyệt.
  Các báo cáo sau khi phê duyệt sẽ có trạng thái là Đã duyệt. Đơn vị cấp dưới có thể xem được tình trạng báo cáo là Đã duyệt hay chưa.
 5. Để hủy phê duyệt báo cáo, chọn báo cáo tương ứng, nhấn Hủy phê duyệt.
  Các báo cáo sau khi hủy phê duyệt sẽ có trạng thái là Chưa duyệt.
 6. Trường hợp báo cáo chưa hợp lệ, tích chọn các báo cáo, nhấn Từ chối. Nhập Lý do từ chối và xác nhận Từ chối.
  Các báo cáo sau khi từ chối sẽ có trạng thái là Đã từ chối. Đơn vị cấp dưới xem được tình trạng báo cáo để lập lại báo cáo và gửi lên cho đơn vị cấp trên.

III. Đơn vị chủ quản tổng hợp và gửi báo cáo lên cấp trên

 1. Vào Báo cáo\Báo cáo theo mẫu, mục Tổng hợp báo cáo. Nhấn Tổng hợp báo cáo.
 2. Khai báo các thông tin để lập báo cáo:
  • Chọn Kỳ báo cáo. Phần mềm mặc định năm của kỳ báo cáo là năm hiện tại anh/chị có thể chọn lại kỳ báo cáo theo tháng/quý/6 tháng/tùy chọn.

  • Nhấn Chọn báo cáo, tích chọn báo cáo trong danh sách cần tổng hợp từ các đơn vị, nhấn Đồng ý.

  • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Tổng hợp.
 3. Với những đơn vị có trạng đã Nộp đủ báo cáo, CBTC tích chọn các đơn vị muốn tổng hợp báo cáo.
  Anh/chị có thể tích chọn Tổng hợp báo cáo của chính đơn vị mình (nếu có)
  Đồng thời, có thể tích chọn Tổng hợp báo cáo của chính đơn vị hay không.
 4. Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Xác nhận. Nhấn Lập & Gửi để lập và gửi báo cáo cho cấp trên.
 5. Nếu muốn xóa các báo cáo có trạng thái Chưa gửi, chọn báo cáo và nhấn Xóa.
Cập nhật 22/02/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA