Biểu số 0106.N/BNV-TCHC: Các cơ quan nhà nước có từ 30% lao động nữ trở lên có lãnh đạo chủ chốt là nữ

Mục đích: Giúp thống kê số lượng lao động nữ ở các cơ quan nhà nước có từ 30% lao động nữ trở lên, có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Đối với CBTC đơn vị chủ quản muốn xem báo cáo tại đơn vị trực thuộc quản lý:
  • Vào Báo cáo\Xem báo cáo tôi quản lý, tại nhóm Báo cáo thông tư 03/2018/TT-BNV: Nhấn đúp chuột tại Biểu số 0106.N/BNV-TCHC: Các cơ quan nhà nước có từ 30% lao động nữ trở lên có lãnh đạo chủ chốt là nữ.
  • Khai báo tham số báo cáo:

   • Kỳ báo cáo: Chọn khoảng thời gian cần thống kê báo cáo (Năm nay; Từng quý; Từng tháng; 6 tháng cuối năm; 6 tháng đầu năm hoặc Tùy chọn thời gian mong muốn)
   • Loại đơn vị: In tổng hợp (Tổng hợp số liệu tất cả đơn vị được chọn); In chi tiết đơn vị (Thống kê chi tiết dữ liệu từng đơn vị được chọn).
   • Tích chọn Chỉ hiện thị đơn vị trực thuộc trực tiếp để lọc nhanh những đơn vị quản lý trực tiếp trên cây đơn vị.
   • Đơn vị: Tích chọn những đơn vị muốn thống kê thống kê số lượng viên chức của đơn vị đó.
 2. Đối với CBTC đơn vị chủ quản/đơn vị trực thuộc muốn xem báo cáo tại đơn vị mình:
  • Vào Báo cáo\Xem báo cáo đơn vị tôi (Hoặc Xem báo cáo), tại nhóm Báo cáo thông tư 03/2018/TT-BNV: Nhấn đúp chuột tại Biểu số 0204.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức (Thông tư số 03/2018/TT-BNV).
  • Khai báo tham số báo cáo:

   • Kỳ báo cáo: Chọn khoảng thời gian cần thống kê báo cáo (Năm nay; Từng quý; Từng tháng; 6 tháng cuối năm; 6 tháng đầu năm hoặc Tùy chọn thời gian mong muốn)
   • Phòng ban: Tích chọn những phòng ban trong đơn vị muốn thống kê số lượng viên chức của phòng ban đó.
 3. Nhấn Đồng ý. Phần mềm trả ra kết quả báo cáo theo thiết lập bên trên. Anh/chị có thể Lưu về máy với nhiều định dạng khác nhau (PDF, Word, Excel).

Kiểm tra số liệu

(1) Số biên chế thực tế và số hợp đồng lao động: Hiển thị số lượng “Tổng số” trong Nghiệp vụ khác\Chỉ tiêu biên chế của năm báo cáo.

(2) Số lao động nữ: Hiển thị số cán bộ khai báo giới tính Nữ trong hồ sơ.

(3) Số lãnh đạo chủ chốt là nữ: Hiển thị tổng số cán bộ giới tính Nữ là Lãnh đạo chủ chốt của đơn vị trong kỳ báo cáo. 

Cập nhật 18/04/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA