Gửi, nhận và tổng hợp báo cáo theo yêu cầu

Mục đích: Giúp Cán bộ tổ chức đơn vị chủ quản có thể yêu cầu đơn vị trực thuộc gửi báo cáo của đơn vị để tổng hợp dễ dàng.

Hướng dẫn thực hiện:

I. Tại đơn vị chủ quản cao nhất trong cây đơn vị

1. Lập yêu cầu báo cáo cho các đơn vị cấp dưới

 • Để gửi yêu cầu báo cáo cho đơn vị cấp dưới, CBTC đơn vị chủ quản cao nhất (VD: SNV) vào Báo cáo/Báo cáo theo yêu cầu. Tại mục Yêu cầu báo cáo, nhấn Tạo yêu cầu.
 • Chọn 1 biểu mẫu báo cáo trong danh sách để cấp dưới tổng hợp theo biểu mẫu đã chọn. Sau đó, nhấn Tiếp tục để khai báo các tham số báo cáo.
 • Tùy theo biểu mẫu báo cáo đã chọn, khai báo các thông tin về tham số của báo cáo. CBTC đơn vị yêu cầu báo cáo có thể đính kèm các văn bản, tài liệu hướng dẫn kèm theo yêu cầu.
 • Nhấn Gửi yêu cầu để yêu cầu các đơn vị cấp dưới thực hiện lập báo cáo theo biểu mẫu và các thông tin từ tham số báo cáo.
  • Các đơn vị nhận được báo cáo là đơn vị nhận Đơn vị lập yêu cầu là đơn vị chủ quản nhận báo cáo.
  • Nếu đơn vị cấp dưới không có đơn vị chủ quản nhận báo cáo thì lấy thông tin Đơn vị nội vụ nhận báo cáo.
  • Đơn vị lập yêu cầu có thể theo dõi danh sách các đơn vị được gửi.

2. Tự lập báo cáo của đơn vị

 • Để đơn vị yêu cầu báo cáo có thể tự lập báo cáo của chính đơn vị mình và tổng hợp vào báo cáo chung thì tại Tab Yêu cầu báo cáo, chọn báo cáo muốn lập, nhân Lập báo cáo tại đơn vị.
 • Tùy từng mẫu báo cáo, phần mềm sẽ tự động lấy lên 1 số thông tin, CBTC điều chỉnh lại các thông tin có sẵn cho đúng với thực tế và khai báo thêm các thông tin khác.
 • Sau khi khai báo xong báo cáo, nhấn Lưu để lưu báo cáo đã lập.

3. Phê duyệt báo cáo do cấp dưới gửi lên

 • Sau khi đơn vị cấp dưới lập xong báo cáo và gửi lên, CBTC đơn vị chủ quản có thể xem trước được báo cáo từng đơn vị bằng cách: Vào mục Duyệt báo cáo, chọn vào báo cáo của 1 đơn vị, nhấn Xem báo cáo.

 • Nếu báo cáo đã đạt đủ các thông tin, nhấn Phê duyệt để phê duyệt báo cáo
 • Nếu báo cáo chưa đạt đủ các thông tin, yêu cầu đơn vị thực hiện lại bằng cách nhấn Từ chối.
 • Nếu báo cáo đã Phê duyệt rồi nhưng cần yêu cầu cấp dưới lập lại, nhấn Hủy phê duyệt.

4. Tổng hợp báo cáo

 • Để tổng hợp số liệu các báo cáo của cấp dưới gửi và báo cáo của chính đơn vị mình đã lập, vào tab Tổng hợp báo cáo.
 • Chọn báo cáo để tổng hợp từ danh sách các báo cáo đã yêu cầu, nhấn Tổng hợp báo cáo.
 • Chọn danh sách các đơn vị muốn lấy số liệu để tổng hợp
 • Nếu muốn tổng hợp báo cáo của chính đơn vị mình vào báo cáo chung, tích vào Tổng hợp báo cáo của chính đơn vị:
  • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Xác nhận.
  • Tại bước Xác nhận, nhấn Xem báo cáo để xem trước báo cáo đã tổng hợp của các đơn vị. Nhấn Tổng hợp để xác nhận tổng hợp báo cáo.

II. Tại các đơn vị chủ quản khác trong cây đơn vị

Đối với báo cáo do cấp trên yêu cầu

1. Nhận yêu cầu báo cáo của cấp trên

 • Để xem các báo cáo do cấp trên yêu cầu xuống, CBTC đơn vị chủ quản cấp dưới vào Báo cáo/Báo cáo theo yêu cầu, chọn tab Yêu cầu báo cáo.
 • Tại danh sách Báo cáo theo yêu cầu cần tổng hợp từ đơn vị chủ quản, nhấn vào báo cáo để xem thông tin báo cáo do cấp trên yêu cầu.

2. Lập yêu cầu báo cáo từ yêu cầu của cấp trên cho các đơn vị cấp dưới

 • Nếu muốn gửi yêu cầu này cho đơn vị cấp dưới để tổng hợp của cả cấp dưới, nhấn vào Yêu cầu cấp dưới nộp báo cáo
 • Khai báo các tham số báo cáo: Xem hướng dẫn.

3. Tự lập báo cáo của đơn vị

Xem hướng dẫn

4. Duyệt báo cáo do đơn vị cấp dưới gửi lên

Xem hướng dẫn

5. Tổng hợp báo cáo

Xem hướng dẫn

6. Gửi báo cáo tổng hợp cho đơn vị cấp trên

Tại mục Tổng hợp báo cáo, chọn báo cáo đã tổng hợp, nhấn Gửi báo cáo để gửi báo cáo đã tổng hợp cho đơn vị yêu cầu.

Đối với báo cáo tự yêu cầu cho cấp dưới

Thực hiện tương tự các bước như đơn vị chủ quản cao nhất trong cây đơn vị. Xem hướng dẫn.

III.Tại các đơn vị trực thuộc

1. Nhận yêu cầu báo cáo của cấp trên

Sau khi đơn vị chủ quản yêu cầu nộp báo cáo, đơn vị trực thuộc có thể theo dõi danh sách báo cáo đã được yêu cầu bằng cách vào Báo cáo/Gửi báo cáo theo yêu cầu.

2. Tự lập báo cáo của đơn vị

 • Để lập báo cáo của đơn vị, chọn vào báo cáo cần lập, nhấn Lập báo cáo
 • Tùy từng mẫu báo cáo, phần mềm sẽ tự động lấy lên 1 số thông tin, CBTC điều chỉnh lại các thông tin có sẵn cho đúng với thực tế và khai báo thêm các thông tin khác.

3. Gửi báo cáo cho đơn vị cấp trên

Sau khi khai báo xong báo cáo, nhấn Lưu để lưu báo cáo đã lập hoặc Lưu và gửi báo cáo để gửi báo cáo đó cho đơn vị yêu cầu phê duyệt.

Cập nhật 22/02/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA