CBTC mong muốn thay đổi cách lấy số liệu các cột tiêu chí theo độ tuổi trên các loại báo cáo

  • Trước phiên bản R59: Trước đây, trên các báo cáo có cột tiêu chí theo độ tuổi (Ví dụ: Từ 30 tuổi trở xuống, Từ 31 – 40 tuổi, …) phần mềm chỉ lấy năm in báo cáo trừ (-) năm sinh để tính tuổi, điều này làm số tuổi trên báo cáo sai lệch so với tuổi thực tế, một số CBNV bị xếp vào sai nhóm tuổi.
  • Từ phiên bản R59: Khi tính tuổi lấy lên báo cáo, Phần mềm MISA QLCB sẽ thay đổi cách tính tuổi mới.

Cụ thể như sau:

  • Tuổi của CBNV được xác định bằng cách lấy Tháng/Năm thực hiện in báo cáo trừ (-) Tháng/Năm sinh.
  • Ví dụ:
    • Các CBNV thuộc nhóm tuổi Từ 30 trở xuống sẽ được xác định: Lấy các CBNV có tuổi từ 30 tuổi 0 tháng trở xuống
    • Các CBNV thuộc nhóm tuổi Từ 31 – 40 sẽ được xác định: Lấy các CBNV có tuổi từ 30 tuổi 1 tháng đến 40 tuổi 0 tháng.
    • Các nhóm tuổi khác theo từng báo cáo được xác định theo quy tắc tương tự
Cập nhật 15/09/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA