Kế toán muốn thiết lập công thức tính đúng của PCKN xã

1. Mục đích

Giúp kế toán thiết lập được công thức tính đúng phụ cấp kiêm nhiệm xã cho CBNV tại đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R37, chương trình cho phép thiết lập công thức tính phụ cấp kiêm nhiệm xã tuy nhiên chưa đúng với thực tế tại đơn vị.

– Kể từ phiên bản R37, chương trình bổ sung danh mục Phụ cấp kiêm nhiệm xã và cho phép kế toán tính đúng phụ cấp kiêm nhiệm xã cho CBNV tại đơn vị.

Cụ thể như sau:

  • Bổ sung danh mục Phụ cấp Kiêm nhiệm xã tại menu Danh mục\Phụ cấp.

  • Khai báo phụ cấp kiêm nhiệm xã cho CBNV bằng cách vào menu Tiền lương\Danh sách CBNV.

  • Lập bảng lương tháng cho CBNV bằng cách vào menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp.

Lưu ý: Nếu đơn vị có chọn “Phân bổ nhiều nguồn, mỗi bảng lương có các khoản lương, phụ cấp trả bằng các nguồn khác nhau” tại phần Tùy chọn tính lương thì nhập thêm số phân bổ Phụ cấp kiêm nhiệm xã theo Nguồn.

  • Nhấn Tính lương. Chương trình lấy lên Phụ cấp kiêm nhiệm xã và tính đúng Số tiền được hưởng cho CBNV trên bảng lương.

Cập nhật 05/03/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA