Kế toán muốn bổ sung báo cáo Biểu 1 – Tổng hợp nhu cầu kinh phí chi dự toán lương cho biên chế và HD68 – PGD Châu Thành Tây Ninh

1. Mục đích

Giúp kế toán bổ sung báo cáo Biểu 1 – Tổng hợp nhu cầu kinh phí chi dự toán lương cho biên chế và HD68 tại PGD Châu Thành Tây Ninh.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R44,  phần mềm bổ sung mẫu báo cáo Biểu 1 – Tổng hợp nhu cầu kinh phí chi dự toán lương cho biên chế và HD68 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành, Tây Ninh.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo, chọn xem Báo cáo lương.

Phần mềm bổ sung mẫu báo cáo Biểu 1 – Tổng hợp nhu cầu kinh phí chi dự toán lương cho biên chế và HD68.

  • Biểu 1 – Tổng hợp nhu cầu kinh phí chi dự toán lương cho biên chế

  • Biểu 1 – Tổng hợp nhu cầu chi dự toán lương cho HD68

Cập nhật 07/10/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA