Mẫu số 1: Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ (Thông tư số 08/2013/TT-BNV)

Mục đích

Giúp Cán bộ tổ chức đơn vị tổng hợp và đơn vị nội vụbáo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động- theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ban hành ngày 31/07/2013 của Bộ nội vụ.

Hướng dẫn thực hiện

 1. Đối với CBTC đơn vị chủ quản muốn xem báo cáo tại đơn vị trực thuộc quản lý:
  • Vào Báo cáo\Xem báo cáo tôi quản lý, tại nhóm Báo cáo thông tư số 08/2013/TT-BNV: Nhấn đúp chuột tại Mẫu số 1: Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ (Thông tư số 08/2013/TT-BNV)
  • Khai báo tham số báo cáo:

   • Kỳ báo cáo: Chọn khoảng thời gian cần thống kế báo cáo (Năm nay; Từng quý; Từng tháng; 6 tháng cuối năm; 6 tháng đầu năm hoặc Tùy chọn thời gian mong muốn.)
   • Hiển thị số liệu: Tổng hợp (Tổng hợp số liệu tất cả đơn vị được chọn); Chi tiết đơn vị (Thống kê chi tiết dữ liệu từng đơn vị được chọn)
   • Chọn mẫu báo cáo:
    • Mẫu gồm nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn
    • Mẫu chỉ gồm nâng lương thường xuyên
    • Mẫu chỉ gồm nâng lương trước thời hạn
   • Đơn vị: Tích chọn những đơn vị muốn thống kê cán bộ/công chức của đơn vị đó.
 2. Đối với CBTC đơn vị chủ quản/đơn vị trực thuộc muốn xem báo cáo tại đơn vị mình:
  • Vào Báo cáo\Xem báo cáo đơn vị tôi (Hoặc Xem báo cáo)  tại nhóm Báo cáo thông tư số 08/2013/TT-BNV: Nhấn đúp chuột tại Mẫu số 1: Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ (Thông tư số 08/2013/TT-BNV)
  • Khai báo tham số báo cáo:

   • Kỳ báo cáo: Chọn khoảng thời gian cần thống kế báo cáo (Năm nay; Từng quý; Từng tháng; 6 tháng cuối năm; 6 tháng đầu năm hoặc Tùy chọn thời gian mong muốn.)
   • Chọn mẫu báo cáo:
    • Mẫu gồm nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn
    • Mẫu chỉ gồm nâng lương thường xuyên
    • Mẫu chỉ gồm nâng lương trước thời hạn
 3. Nhấn Đồng ý. Phần mềm trả ra kết quả báo cáo theo thiết lập bên trên. Anh/chị có thể Lưu về máy với nhiều định dạng khác nhau (PDF, Word, Excel)

Kiểm tra cách lấy số liệu

Báo cáo hiển thị thông tin CBNV theo 3 nhóm sau:

 • Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương thường xuyên: Lấy lên CBNV có Ngày hưởng lương mới trong kỳ báo cáo, Lý do nâng lương là nâng lương thường xuyên – hệ số, lương thuộc loại lương ngạch bậc.
 • Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: Lấy lên CBNV có Ngày hưởng lương mới trong kỳ báo cáo, Lý do nâng lương là Nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc.
 • Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn: Lấy lên CBNV có Ngày hưởng lương mới trong kỳ báo cáo, Lý do nâng lương là Nâng lương trước hạn do có thông báo nghỉ hưu.

Trường hợp 1: Báo cáo Tổng hợp

(1) STT

(2) Họ và tên: Hiển thị thông tin Họ và tên các cán bộ nhân viên được tăng lương trong kỳ lập báo cáo.

(3) Ngày tháng năm sinh/Nam: Hiển thị thông tin ngày tháng năm sinh của cán bộ nhân viên Nam.

(4) Ngày tháng năm sinh/Nữ: Hiển thị thông tin ngày tháng năm sinh của cán bộ nhân viên Nữ.

(5) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo: Hiển thị thông tin Trình độ chuyên môn cao nhất của CBNV khai báo trên Trình độ đào tạo bồi dưỡng.

(6) Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc/ Ngạch hoặc chức danh: Hiển thị Ngạch tại bản ghi liền kề bản ghi có Ngày hưởng gần nhất tính đến thời điểm ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.

(7) Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc/ Bậc trong ngạch hoặc trong chức danh hiện giữ: Hiển thị thông tin Bậc tại bản ghi liền kề bản ghi có Ngày hưởng gần nhất tính đến thời điểm ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.
Các thể hiện: <<Bậc tại bản ghi liền kề bản ghi có Ngày hưởng gần nhất tính đến thời điểm ngày cuối cùng của kỳ báo cáo>>/<<Bậc cao nhất của ngạch>>
VD: 8/10″

(8) Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc/ Hệ số lương ở bậc hiện giữ: Hiển thị Hệ số lương tương ứng với bậc tại cột (7)

(9) Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc/ Thời điểm được xếp: Hiển thị Ngày hưởng tương ứng với bậc tại cột (7)

(10) Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc/ Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có): Hiển thị Chênh lệch bảo lưu tương ứng với bậc tại cột (7)

(11) Kết quả nâng bậc trong năm…./ Ngạch hoặc chức danh: Hiển thị Ngạch tại bản ghi có Ngày hưởng gần nhất tính đến thời điểm ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.

(12) Kết quả nâng bậc trong năm…./ Bậc lương sau nâng bậc: Hiển thị  Bậc tại bản ghi có Ngày hưởng gần nhất tính đến thời điểm ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.

(13) Kết quả nâng bậc trong năm…./ Hệ số lương mới được nâng bậc: Hiển thị Hệ số lương tương ứng với bậc tại cột (12)

(14) Kết quả nâng bậc trong năm…./ Thời gian tính nâng bậc lương lần sau: Hiển thị Ngày xét nâng lương lần sau tương ứng với bậc tại cột (12).
Trường hợp không khai báo thông tin Ngày xét nâng lương lần sau thì lấy ngày hưởng tương ứng với bậc tại cột (12) cộng với số năm giữ bậc
VD: Ngày hưởng là 01/05/2020 năm giữ bậc là 3 thì thể hiện là 01/05/2023″

(15) Kết quả nâng bậc trong năm…./ Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có): Hiển thị Chênh lệch bảo lưu tương ứng với bậc tại cột (12)

(16) Kết quả nâng bậc trong năm…./ Tiền lương tăng thêm do nâng bậc trong năm (1.000đ): Tính theo công thức: Tiền lương tăng thêm do nâng bậc trong năm= (Cột 13 + cột 15 – cột 8 – cột 10)* mức lương cơ sở* số tháng chênh lệch.

Trường hợp 2: Báo cáo Chi tiết

 • Cách thức lấy số liệu tương đương các điều kiện như báo cáo tổng hợp.
 • Tuy nhiên thay vì hiển thị số lượng tổng hợp thông tin tất cả các đơn vị trên 1 báo cáo, phần mềm hiển thị lần lượt thông tin CBNV của  từng đơn vị.
Cập nhật 18/04/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA