Tính năng mới R66 – 12/01/2023

1. CBTC muốn theo dõi kết quả đánh giá của CBNV chính xác theo kết quả thực tế nhận được trên quyết định

Trước đây:

 • Từ năm 2020, các đơn vị đánh giá CBNV theo Nghị định 90/2020 thay thế cho Nghị định 56/2015/NĐ-CP. Trong đó có kết quả xếp loại đánh giá Hoàn thành nhiệm vụ.
 • Tuy nhiên trên phần mềm các kết quả đánh giá từ năm 2020 đến nay được ghi nhận kết quả chưa chính xác là Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

Từ phiên bản R66:

 • CBTC muốn theo dõi kết quả đánh giá của CBNV chính xác theo kết quả thực tế nhận được trên quyết định.
 • Bổ sung quy tắc ghi nhận kết quả đánh giá các năm:
  • Nếu năm đánh giá < 2020: Các giá trị bao gồm:
   • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
   • Hoàn thành tốt nhiệm vụ
   • Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
   • Không hoàn thành nhiệm vụ
  • Nếu năm đánh giá >= 2020: Các giá trị bao gồm:
   • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
   • Hoàn thành tốt nhiệm vụ
   • Hoàn thành nhiệm vụ
   • Không hoàn thành nhiệm vụ
  • Nếu đang ghi nhận kết quả đánh giá là “Hoàn thành nhiệm vụ” sau đó đổi năm đánh giá <2020 thì tự động đổi kết quả đánh giá về “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực”
  • Nếu đang ghi nhận kết quả đánh giá là “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” sau đó đổi năm đánh giá >= 2020 thì tự động đổi kết quả đánh giá về “Hoàn thành nhiệm vụ”
 • Phạm vi áp dụng quy tắc:
  • Tại Quản lý hồ sơ\Hồ sơ CBNV\Kết quả đánh giá, phân loại: Cập nhật quy các giá trị các mục Kết quả đánh giá.
   (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
  • Tại Quản lý hồ sơ\Bổ sung lý lịch: Khi có đợt yêu cầu bổ sung lý lịch định kỳ.
   • Vai trò CBNV bổ sung lý lịch. (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
   • Vai trò CBTC phê duyệt bổ sung lý lịch. (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

2. CBTC mong muốn sau khi CBNV chuyển ngạch, thời gian giữ bậc để nâng lương thường xuyên được tính đúng theo quy định

Trước đây:

 • Theo quy định về nâng bâc lương thường xuyên, cứ 3 năm sẽ được nâng 1 lần (nếu thỏa mãn các điều kiện của nâng bậc thường xuyên).
 • Trong trường hợp chuyển ngạch, thời gian giữ bậc ở ngạch cũ sẽ căn cứ vào hệ số lương sau khi chuyển ngạch (Thông tư 79/2005/TT-BNV và Nghị định 204/2004/NĐ-CP).
 • Hiện tại trên phần mềm, sau khi chuyển ngạch, thời gian giữ bậc ở ngạch cũ không được tính vào thời gian giữ bậc để nâng lương thường xuyên mà bắt đầu tính từ ngày bổ nhiệm ngạch mới.
 • Dẫn đến các báo cáo lấy lên danh sách nâng lương thường xuyên bị tính sai thời gian.

Từ phiên bản R66:

 • Sử dụng thông tin thời gian nâng bậc lần sau trên cách lấy số liệu cho các báo cáo sau:
  • Nhóm báo cáo theo thông tư 08/2013/TT-BNV.
  • Danh sách CBNV nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH.
 • Tại mục Quản lý hồ sơ\Nâng lương, phụ cấp: Thay đổi cách lấy lên danh sách đề nghị nâng lương:
  1. Đối với điều kiện “Thời gian dự kiến hưởng bậc tiếp theo <= ngày cuối cùng của kỳ xét nâng lương”:

   • Trước đây: Thời gian dự kiến hưởng bậc tiếp theo = ngày hưởng + số năm giữ bậc.
   • Thay đổi thành: Thời gian nâng bậc lần sau trên quá trình lương.
  2. Đối với màn danh sách đề nghị khen và chọn CBNV để thêm vào danh sách: Thời gian xét nâng lương lần sau được tính như sau:
   • Trước đây: Thời gian xét nâng lương lần sau = ngày hưởng + số năm giữ bậc.
   • Thay đổi thành: Thời gian nâng bậc lần sau trên quá trình lương.

3. CBTC đơn vị muốn lấy đúng tên đơn vị công tác sau khi sáp nhập

Trước đây:

 • Trên phần mềm, đơn vị sau khi sáp nhập vào đơn vị mới, toàn bộ tên đơn vị công tác trước đây trên quá trình công tác của CBNV được thay đổi thành tên đơn vị mới
 • Trên bản ghi quá trình công tác được thêm sau khi sáp nhập đang lấy thông tin chức vụ, chức danh từ thông tin tuyển dụng chứ không phải chức vụ, chức danh khi sáp nhập.
 • Trên sơ yếu lý lịch đang lấy tên đơn vị mới cho tất cả bản ghi quá trình công tác cũ trước khi sáp nhập.

Từ phiên bản R66:

 • Sau khi sáp nhập đơn vị: Trên bản ghi mới nhất được sinh ra từ việc sáp nhâp, lấy thông tin chức vụ, chức danh, phòng ban từ màn hình kiểm tra dữ liệu trước khi sáp nhập.
 • Các thông tin lấy lên SYLL/Thông tin quá trình công tác theo quy tắc:
  • Từ ngày <ngày sáp nhập – 1> trở về trước: Tên đơn vị công tác là tên đơn vị cũ trước khi sáp nhập.
  • Từ <ngày sáp nhập> trở đi: Tên đơn vị công tác là tên đơn vị hiện tại đang quản lý hồ sơ.
 • Cập nhật quy tắc:
  • Đối với những hồ sơ có quá trình công tác cuối cùng trước khi sáp nhập có trạng thái khác với “Đang làm việc” thì giữ nguyên trạng thái đó cho bản ghi khi sáp nhập.
  • Nếu mở một bản ghi trước khi sáp nhập mà không sửa thông tin nào thì giữ nguyên các thông tin khi lưu.
 • Đối với trường hợp bản ghi cuối cùng của quá trình công tác cũ có đồng thời “Từ ngày’=  Ngày sáp nhập và có loại quyết định khác Nghỉ hưu/Thôi việc thì thông tin “Đến ngày” trên bản ghi đó được lấy bằng “Từ ngày” (Không trừ 1 ngày như quy tắc cũ)
 • Nếu bản ghi cuối cùng của quá trình công tác cũ có loại quyết định là Nghỉ hưu/ Thôi việc thì khi sáp nhập sẽ không sinh thêm bản ghi “Khác”.

4. CBTC mong muốn theo dõi quá trình nâng phụ cấp thâm niên vượt khung kèm theo các thông tin về ngạch, bậc, hệ số lương

Trước đây:

 • Hằng năm, các CBCCVC đã đạt bậc cao nhất trong ngạch bậc lương thì sẽ được nhận quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung.
 • Để tính và theo dõi quá trình lương, CBTC muốn biết mức phụ cấp thâm niên vượt khung (PCTNVK) đang hưởng tương ứng với ngạch, bậc lương, hệ số lương nào. Trong trường hợp nâng ngạch, chuyển ngạch, sử dụng HSL + PCTNVK đang hưởng ở ngạch cũ để xếp lương ở ngạch mới => Mức PCTNVK sẽ bị thay đổi khi hưởng lương ở ngạch mới.
 • Hiện nay, phần mềm đang cho phép theo dõi quá trình nâng lương, chuyển ngạch trên quá trình lương, theo dõi quá trình hưởng PCTNVK trên phần Phụ cấp. Vậy nên CBTC không theo dõi được quá trình nâng PCTNVK là khi đang hưởng ngạch, bậc lương nào.

Từ phiên bản R66:

 • Tại mục Quản lý hồ sơHồ sơ CBNV, khi Thêm quá trình lương: Sắp xếp thông tin hiển thị như sau:
  • Ngạch lương theo hệ số:
  • Ngạch lương theo số tiền:
  • Thay đổi mục Lý do nâng lương từ nhập nội dung sang chọn trong danh sách:
 • Đối với Hưởng lương theo Ngạch lương theo hệ số: Bổ sung thông tin Phụ cấp thâm niên vượt khung (%)
 • Sử dụng thông tin Lý do nâng lương trên quá trình lương để xác định loại hình nâng lương trên báo cáo:
  • Nhóm báo cáo theo thông tư 08/2013/TT-BNV.
  • Biểu số 11: Báo cáo kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương, PCTNVK, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động năm 2022.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

5. Cán bộ tổ chức Sở Nội Vụ muốn theo dõi thứ tự các đơn vị theo quy tắc riêng tại đơn vị mình.

Trước đây:

 • Sở Nội Vụ theo dõi danh sách các đơn vị cấp dưới theo quy tắc: Sở ban ngành và các đơn vị thuộc tỉnh, UBND huyện. Với mỗi huyện thì theo dõi Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp ngành huyện, các đơn vị sự nghiệp giáo dục. Trong mỗi nhóm đơn vị thì theo dõi lần lượt theo thứ tự ABC để dễ tìm kiếm.
 • Hiện tại phần mềm đang đáp ứng 2 cách sắp xếp cây đơn vị:
  • Sắp xếp theo thứ tự theo cây hành chính
  • Sắp xếp cây đơn vị theo loại hình và câp hành chính
 • Cả 2 cách đáp ứng trên chưa thể hiện được thứ tự đơn vị mà Sở Nội Vụ mong muốn.

Từ phiên bản R66:

 • Khi bắt đầu sử dụng phần mềm, CBTC của đơn vị chủ quản hoặc đơn vị nội vụ có thể sắp xếp các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo nhu cầu đơn vị mình.
 • Tại Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ: Tại phần Thiết lập hiển thị cây đơn vị, thêm mục Cây đơn vị hiển thị theo sắp xếp tùy chọn.
 • CBTC có thể Tùy chỉnh thiết lập cây đơn vị hiển thị theo sắp xếp theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

6. Trung tâm tư vấn mong muốn kịp thời hỗ trợ khách hàng thông qua “Tổng đài tư vấn hỗ trợ”

Trước đây:

 • Hiện MISA có thêm số tổng đài mới, đã bổ sung trên trang tổng đài (https://www.misa.vn/tong-dai/) và ngưng tổng đài MISA Support vào 01/01/2023.
 • Trên phần mềm, trong mục Trợ giúp\Giới thiệu: Đang hiển thị “Tổng đài tư vấn và hỗ trợ MISA SUPPORT” và link tới link voip.misa.com.vn
 • Trong mục Trợ giúp\Giới thiệu\Thông tin liên hệ: Đang hiển thị “Tổng đài tư vấn và hỗ trợ MISA SUPPORT” và link tới link voip.misa.com.vn/
 • Bởi vậy sau ngày 01/01/2023, khách hàng sử dụng MISA Support sẽ không được hỗ trợ kịp thời.

Từ phiên bản R66:

 • Trung tâm tư vấn mong muốn kịp thời hỗ trợ khách hàng thông qua “Tổng đài tư vấn hỗ trợ” với link: https://www.misa.vn/tong-dai/
 • Cập nhật thông tin tại các mục:
  • Trợ giúp\Giới thiệu:
  • Trợ giúp\Giới thiệu\Thông tin liên hệ:
Cập nhật 11/01/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA