Tính năng mới R70 – Ngày phát hành 14/03/2023

1. Cán bộ nhân viên muốn tự kiểm soát hồ sơ CBCCVC của mình khi đồng bộ lên CSDLQG sẽ như thế nào

Trước đây:

 • Hiện nay các Cán bộ nhân viên (CBNV) đang phải thực hiện chuẩn hóa hồ sơ của mình để đơn vị đồng bộ lên CSDLQG về quản lý hồ sơ CBCCVC của SVV.
 • Số lượng hồ sơ mà Cán bộ tổ chức (CBTC) phải quản lý lớn nên CBTC không rà soát để bổ sung được hết. CBNV không thể tự kiểm soát được hồ sơ của mình.

Từ phiên bản R70:

 • CBNV có thể tự kiểm soát hồ sơ của mình khi đồng bộ lên CSDLQG sẽ như thế nào.
 • Bổ sung chức năng Xuất khẩu theo mẫu của CSDLQG trên màn hình CBNV.
 • Đối với Cán bộ tổ chức:
  • Tại Quản lý hồ sơ\Hồ sơ CBNV: Bổ sung chức năng Xuất khẩu. Chỉnh sửa tham số báo cáo.
  • Tại Hồ sơ CBNV cấp dưới: Bổ sung chức năng Xuất khẩu, thay đổi tham số báo cáo. (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
  • Có thể xuất khẩu một hoặc nhiều hồ sơ theo mẫu CSDLQG.
 • Đối với Cán bộ nhân viên:
  • Tại Thông tin cá nhân: Bổ sung chức năng Xuất khẩu.
  • Lấy thông tin sau khi khai báo bổ sung hồ sơ CBCCVC và xuất khẩu theo mẫu CSDLQG.

2. Cán bộ tổ chức muốn yêu cầu Cán bộ nhân viên khai báo bổ sung các thông tin trên hồ sơ theo yêu cầu của CSDLQG

Từ phiên bản R70:

 • Trên Hồ sơ CBNV:
  • Bổ sung các thông tin:
   • Ngày tham gia BHXH
   • Số thẻ BHYT
   • Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội đầu tiên
   • Chức vụ được quy hoạch
   • Nơi sinh
  • Bỏ nhóm thông tin Quy trình đóng bảo hiểm
  • Thay đổi định dạng nhóm cho các trường thông tin
 • Tại phê duyệt bổ sung lý lịch của CBTC và màn Bổ sung lý lịch của CBNV: Bổ sung các thông tin tương ứng.
 • Xem hướng dẫn tiết: Đối với CBNVĐối với CBTC.

3. Cán bộ tổ chức muốn đồng bộ giao diện nhập quá trình lương trước 2004 ở tài khoản admin và tài khoản cá nhân giống nhau

Trước đây:

 • Khi đăng nhập bằng tài khoản Admin và xem thông tin Lương, phụ cấp tại Hồ sơ CBNV: Hiển thị rõ 2 chức năng Thêm QT lươngThêm QT lương trước năm 2004.
 • Tuy nhiên nếu đăng nhập với vai trò CBNV, 2 chức năng này để ẩn dẫn đến người dùng không biết và phải nhờ hỗ trợ của nhân viên MISA, mất thời gian và công sức.

Từ phiên bản R70:

 • CBTC muốn đồng bộ giao diện nhập quá trình lương trước 2004 ở tài khoản admin và tài khoản cá nhân giống nhau.
 • Tại màn hình Bổ sung lý lịch của CBNV\3.Lương, phụ cấp\Quá trình lương: Đồng bộ giao diện nhập Quá trình lương giống với CBTC, tách riêng chức năng ThêmThêm QT lương trước năm 2004.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. Cán bộ tổ chức đơn vị chủ quản mong muốn kiểm tra tình trạng nhập liệu của từng nhóm thông tin theo nhu cầu tại từng thời điểm

Trước đây:

 • Khi bắt đầu triển khai phần mềm MISA QLCB, CBTC đơn vị chủ quản muốn kiểm tra tình trạng nhập liệu của các đơn vị trực thuộc đã nhập đầy đủ các nhóm thông tin hay chưa để có kế hoạch đốc thúc, yêu cầu hoàn thiện.
 • Số lượng thông tin trên hồ sơ nhiều nên CBTC cấp chủ quản muốn kiểm tra trước 1 số nhóm thông tin nhất định. Đồng thời CBTC muốn biết các hồ sơ đã khai báo đủ thông tin để đáp ứng điều kiện đồng bộ lên CSDLQG CBCCVC hay chưa.
 • Phần mềm cho phép đơn vị chủ quản kiểm tra tình trạng nhập thông tin hồ sơ thông qua báo cáo chi tiết kế quả nhập dữ liệu vào phần mềm MISA QLCB. Tuy nhiên báo cáo lấy lên 59 nhóm thông tin kèm tình trạng nhập liệu tương ứng, trong khi số lượng thông tin muốn kiểm tra ít hơn nên khó khăn trong quá trình theo dõi báo cáo.

Từ phiên bản R70:

 • CBTC đơn vị chủ quản có thể kiểm tra tình trạng nhập liệu của từng nhóm thông tin theo nhu cầu tại từng thời điểm.
 • Vào Báo cáo\Xem báo cáo đơn vị tôi (hoặc Xem báo cáo tôi quản lý), tại Báo cáo chi tiết kết quả nhập liệu vào phần mềm MISA QLCB:
  • Bổ sung form tham số: Cho phép tùy chọn thông tin/Nhóm thông tin lấy lên báo cáo.
  • Bổ sung các cột thông tin CBCCVC trong báo cáo.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

5. Cán bộ tổ chức đơn vị muốn nắm bắt đúng số lượng Cán bộ nhân viên theo từng loại cán bộ

Trước đây:

 •  Khi Cán bộ nhân viên (CBNV) có sự thay đổi loại cán bộ (Ví dụ: Lao động hợp đồng => Công chức/Viên chức) thì Cán bộ tổ chức (CBTC) quản lý các thông tin về loại cán bộ theo quá trình công tác tương ứng.
 • Hiện tại trên phần mềm đáp ứng trên mục Hồ sơ CBNV:
  • Tại Thông tin chung: Cho phép khai báo thông tin Loại cán bộ. Thông tin này làm cơ sở để hiển thị Loại cán bộ trên danh sách trích ngang.
  • Tại Quá trình công tác: Cho phép khai báo thông tin Loại cán bộ và sử dụng thông tin này để thống kê số lượng tương ứng trên các báo cáo.
 • Tuy nhiên thông tin Loại cán bộ trên Quá trình công tác không ảnh hưởng đến Loại cán bộ trên Thông tin chung nên tại thời điểm hiện tại, khi CBTC theo dõi trên danh sách trích ngang thì không nắm bắt được thực tế số lượng CBNV theo loại cán bộ tương ứng với Quá trình công tác.

Từ phiên bản R70:

 • Cán bộ tổ chức đơn vị có thể nắm bắt đúng số lượng CBNV theo từng loại cán bộ.
 • Tại Hồ sơ CBNV\Thông tin chung\Loại cán bộ:

  • Lấy theo thông tin Loại cán bộ có trong Quá trình công tác có thông tin Đến ngày = Đến nay.
  • Nếu có 2 bản ghi quá trình công tác đều có Đến ngày = Đến nay nhưng có Loại cán bộ khác nhau thì lấy theo bản ghi có Từ ngày gần nhất với ngày hiện tại.
 • Bổ sung cảnh báo khi Lưu hồ sơ.
 • Bổ sung thông tin Loại cán bộ tại mục Quá trình công tác trong các file Xuất khẩu/Nhập khẩu từ MISA QLCB.

6. Cán bộ tổ chức đơn vị chủ quản muốn kịp thời biết được các biến động trên hồ sơ CBCCVC của các đơn vị trực thuộc để bổ sung trên CSDLQG

Trước đây:

 • Trong quá trình quản lý hồ sơ tại các đơn vị trực thuộc, số lượng hồ sơ mỗi đơn vị có thể biến động do tăng giảm nhân sự hoặc thay đổi thông tin hồ sơ nhân sự. CBTC đơn vị Sở Nội vụ cần biết được hồ sơ các đơn vị đã thay đổi như thế nào để nắm bắt kịp thời và quản lý thông tin trên CSDL được chính xác.
 • Phần mềm chưa hỗ trợ CBTC xem được các thay đổi thông tin trên từng hồ sơ, không biết hồ sơ các đơn vị đã biến động như thế nào để bổ sung vào CSDLQG.

Từ phiên bản R70:

 • CBTC đơn vị chủ quản kịp thời biết được các biến động trên hồ sơ CBCCVC của các đơn vị trực thuộc để bổ sung trên CSDLQG.
 • Tại Đồng bộ CSDLQG\Đồng bộ CSDLQG BNV: Bổ sung mục Tổng quan, CBTC SNV có thể theo dõi được:

  • Tình trạng đồng bộ hồ sơ xem theo đơn vị/xem theo hồ sơ.
  • Chi tiết tình trạng đồng bộ hồ sơ.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 15/03/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA