Tra cứu hồ sơ CBNV cấp dưới

Mục đích: Giúp quản lý, tra cứu hồ sơ CBNV cấp dưới.

Hướng dẫn thực hiện:

I. Tra cứu hồ sơ

 1. Vào Hồ sơ CBNV cấp dưới, tại mục Tra cứu hồ sơ: Chọn đơn vị cần tra cứu hồ sơ CBNV thuộc đơn vị đó, nhấn Lấy dữ liệu.
 2. Phần mềm tự động lấy lên danh sách CBNV của các đơn vị đã được tích chọn tương ứng. Anh/chị có thể lựa chọn xem hồ sơ CBNV theo Danh sách Chi tiết.
 3. Để rà soát thông tin trên hồ sơ CBNV cấp dưới, anh/chị có thể chọn Xuất khẩu:

  • Phạm vi dữ liệu: Chọn xuất khẩu Tất cả bản ghi hồ sơ CBNV của đơn vị hoặc chỉ Các bản ghi được chọn.
  • Biểu mẫu: Tùy chọn những thông tin muốn xuất khẩu (Tích chọn những trường thông tin tương ứng) hoặc theo Mẫu nhập khẩu CSDLQG.
  • Nếu muốn Nhóm những CBNV theo từng đơn vị, tích chọn vào ô.
  • Nhấn Đồng ý.
 4. Anh/chị có thể sử dụng hồ sơ CBNV để phục vụ công tác in báo cáo.
 5. Để chia sẻ hồ sơ CBNV với đơn vị khác, chọn Chia sẻ dữ liệu hồ sơ CBNV. Tích chọn những thông tin muốn chia sẻ và Đơn vị được chia sẻ thông tin, nhấn Lưu.

II. Thống kê hồ sơ chưa hoàn thiện

 1. CBTC đơn vị chủ quản có thể năm bắt nhanh chóng tình hình hồ sơ chưa hoàn thiện của CBNV cấp dưới tại mục Thống kê hồ sơ chưa hoàn thiện.
 2. Chọn Đơn vị cần thống kê, nhấn Thống kê. Phần mềm tự động lấy Tổng số CBNV và Số lượng hồ sơ chưa được tick “Hoàn thành” tất cả các nhóm thông tin trên hồ sơ CBNV của từng đơn vị.

 3. Để gửi yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, tích chọn đơn vị cần hoàn thiện, chọn Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ. Bổ sung Thời gian hoàn thiện hồ sơ và Nội dung thông báo, nhấn Đồng ý để gửi yêu cầu.
 4. Để sử dụng dữ liệu thống kê cho mục đích in báo cáo, chọn In và chọn báo cáo tương ứng muốn in.
 5. Để xuất khẩu file thống kê số lượng hồ sơ chưa hoàn thiện, nhấn Xuất khẩu.

Cập nhật 21/03/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA