Đánh giá CBCCVC

Giúp CBTC ghi nhận kết quả đánh giá CBCCVC vào phần mềm theo xếp loại chung hay theo tiêu chí được quy định tại NĐ 56/2015/NĐ-CP.

Đánh giá theo xếp loại chung

– Bước 1: Thiết lập tùy chọn đánh giá CBCCVC

1. Vào menu Danh mục\Xếp loại đánh giá.

2. Tích chọn Theo xếp loại chung. Nhấn Đồng ý.

– Bước 2: Đánh giá CBCCVC

1. Vào menu Đánh giá.

2. Chọn Đợt đánh giá năm. Lần lượt đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng…

3. Để đánh giá Cán bộ, nhấn Chọn. Phần mềm lấy lên danh sách cán bộ hiện có tại đơn vị.

4. Tích chọn các cán bộ nhân viên cần đánh giá.

5. Nhấn Đồng ý.

6. Để đánh giá cho từng cán bộ nhân viên, anh/chị tích chọn cán bộ đó, nhấn chuột vào Kết quả đánh giá, chọn kết quả trong danh sách, sau đó nhập Nhận xét, đánh giá (nếu muốn).

7. Nếu cán bộ có kết quả không đạt và phải lùi nâng lương thường xuyên thì nhập Số tháng lùi nâng lương thường xuyên cho cán bộ đó.

8. Còn để đánh giá nhanh cho nhiều cán bộ nhân viên cùng 1 lúc, thực hiện như sau:

  • Tích chọn nhiều hoặc tất cả cán bộ nhân viên.
  • Nhấn Đánh giá.
  • Chọn Kết quả đánh giá. Nhấn Đồng ý.

8. Có thể loại bỏ cán bộ nhân viên khỏi danh sách đánh giá bằng cách nhấn Loại bỏ.

9. Có thể sửa lại đánh giá cán bộ nhân viên bằng cách nhấn Sửa.

10. In danh sách đánh giá cán bộ nhân viên bằng cách nhấn In.

Anh/chị đánh giá công chức, viên chức, lao động hợp đồng tương tự.

Đánh giá theo tiêu chí

– Bước 1: Thiết lập tùy chọn đánh giá CBCCVC

1. Vào menu Danh mục\Xếp loại đánh giá.

2. Tích chọn Theo tiêu chí. Nhấn Đồng ý.

3. Chương trình mặc định 1 số chỉ tiêu được quy định theo NĐ 56/2015/NĐ-CP theo các loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, Không hoàn thành nhiệm vụ.

  • Anh/chị có thể thêm/sửa/xóa tiêu chí.
  • Nếu đạt tất cả các tiêu chí và không có chỉ tiêu nào không đạt như thiết lập thì khi đánh giá, chương trình căn cứ để xếp loại cho cán bộ.

Chọn các tiêu chí đánh giá là đạt/không đạt.

– Bước 2: Đánh giá CBCCVC

1. Vào menu Đánh giá.

2. Chọn Đợt đánh giá năm.

3. Để đánh giá Cán bộ, nhấn Chọn và đánh giá. Phần mềm lấy lên danh sách cán bộ hiện có tại đơn vị.

4. Tích chọn từng cán bộ nhân viên cần đánh giá.

5. Nhấn Đồng ý.

6. Nếu cán bộ đạt tiêu chí nào thì tích chọn vào tiêu chí đó, nếu không đạt thì bỏ trống đánh giá.

7. Nếu cán bộ có kết quả không đạt và phải lùi nâng lương thường xuyên thì nhập Số tháng lùi nâng lương thường xuyên cho cán bộ đó.

8. Nhập Nhận xét, đánh giá chung.

9. Nhấn Cất => chương trình sẽ căn cứ vào thiết lập ở bước 1 để xếp loại cho cán bộ (cột Xếp loại chung).

10. Nhấn Quay lại, nhấn Chọn và đánh giá để đánh giá cho cán bộ khác.

Anh/chị đánh giá công chức, viên chức, lao động hợp đồng tương tự.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận