Kế toán muốn thực hiện thêm các nghiệp vụ truy lĩnh lương

1. Mục đích

Giúp kế toán truy lĩnh lương bằng nhiều nguồn, truy lĩnh lương trên 2 MLCS của 2 thời điểm trên cùng một bảng tính truy lĩnh lương.

2. Các bước thực hiện

Truy lĩnh lương bằng nhiều nguồn

 • Vào menu Tiền lương\Tính lương\Truy lĩnh lương.
 • Nhấn Thêm bảng truy lĩnh lương.
 • Chọn Nguồn chi trả và Số tiền.

(Nguồn chi trả được hiển thị khi có tích chọn Được sử dụng tại Danh mục\Nguồn chi trả).

 • Nhấn Tính lương truy lĩnh và thực hiện các bước tiếp theo. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Truy lĩnh nâng lương và tăng MLCS

 • Vào menu Tiền lương\Tính lương\Truy lĩnh lương.
 • Nhấn Thêm bảng truy lĩnh lương và tăng MLCS.
 • Chọn Tháng truy lĩnh, Năm, Tháng bắt đầu nâng MLCS.
 • Nhập MLCS cũ, MLCS mới (chương trình mặc định MLCS, tuy nhiên có thể nhập lại).
 • Nhập Số ngày công chuẩn.
 • Chọn Khoản lương được nâng.
 • Nhấn Tính lương truy lĩnh.

 • Chương trình tự động tính truy lĩnh nâng lương và tăng mức MLCS.

Ví dụ:

Dòng 1: Từ tháng 1/2020 – 5/2020: áp dụng mức lương cơ sở mới là 1.490.000

Dòng 2: Từ tháng 4/2020 trở về trước: áp dụng mức lương cơ sở cũ là 1.390.000

 • Anh/chị kiểm tra lại thông tin Thời gian được hưởng truy lĩnh. Nhập thêm Số ngày lẻ (nếu có).

Ví dụ 4 tháng 10 ngày thì nhập số 10 vào cột Số ngày lẻ (nếu có).

 • Kiểm tra cột Tổng truy lĩnhSố thực truy lĩnh sau khi đã trừ đi các khoản khấu trừ.

 • Nhấn Cất để hoàn thành.
 • Nhấn In để in bảng truy lĩnh.

 • Nhấn Cập nhật bảng lương để cập nhật khoản truy lĩnh này vào bảng lương.

Cập nhật 15/05/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA