Kế toán muốn bổ sung mẫu biểu các khoản thu không thường xuyên khác như Công tác phí, Khoán tiền điện thoại

1. Mục đích

Giúp Kế toán in được mẫu biểu các khoản thu không thường xuyên khác như Công tác phí, Khoán tiền điện thoại

2. Các bước thực hiện

– Kể từ phiên bản R39, chương trình cải tiến lại màn hình Tính các khoản khác để kế toán có thể khai báo được mức phụ cấp theo Hệ số/Tỷ lệ/Số tiền (trừ 3 phụ cấp làPC  Làm thêm, làm đêm; PC Kiêm nhiệm; PC dạy thêm giờ).

 • Vào menu Tiền lương\Tính lương\Tính các khoản khác.
 • Chọn Tháng, Năm, Phụ cấp đặc biệt ngành.
 • Chọn Hưởng theo Hệ số/Tỷ lệ/Số tiền.

 • Nhấn Đồng ý.
 • Nhấn Chọn.
 • Tích chọn các CBNV được hưởng phụ cấp. Nhấn Đồng ý.

 • Kế toán có thể tùy chỉnh ẩn/hiện cột hay thay đổi tên cột bằng cách nhấn Tùy chỉnh cột. Nhấn Đồng ý.

 • Nhấn Nhập nhanh mức hệ số, phụ cấp để nhập nhanh mức hệ số, phụ cấp cho nhiều CBNV cùng 1 lúc. Nhấn Đồng ý.

 • Nhấn In để in các mẫu biểu. Ví dụ chọn Mẫu c05-X: Bảng thanh toán phụ cấp.

 • Chương trình in mẫu như sau:

 • Nhấn Cập nhật bảng lương để cập nhật mức phụ cấp này vào bảng lương tháng tương ứng.
Cập nhật 15/05/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA