1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Kế toán muốn in danh sách các khoản khẩu trừ lương để nộp cho KBNN