Kế toán muốn in báo cáo CCTL biểu số 2e theo TT46/2019/TT-BTC

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Biểu mẫu số 2e: Nguồn thực hiện CCTL tiết kiệm từ việc thay đổi cơ chế tự chủ theo nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ban chấp hành TW.

2. Chi tiết thay đổi

  • Khi lập bảng CCTL, nhập Thông tin Thay đổi cơ chế tự chủ:
    • Chọn Đơn vị chuyển đổi từ cơ chế, Sang cơ chế.
    • Nhập Kinh phí tiết kiệm được từ việc thay đổi cơ chế tự chủ trong 1 tháng.

  • Nhấn Tính nhu cầu CCTL. Phần mềm tự động tính nguồn thực hiện CCTL từ việc thay đổi cơ chế tự chủ.
  • Nhấn Xem chi tiết.
  • Nhấn In để in Biểu mẫu số 2e: Nguồn thực hiện CCTL tiết kiệm từ việc thay đổi cơ chế tự chủ.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA