Kế toán muốn in báo cáo CCTL biểu số 2h theo TT46/2019/TT-BTC

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Biểu mẫu số 2h: Tổng hợp phụ cấp ưu đãi giảm do điều chỉnh danh sách huyện nghèo theo quyết định số 275/QĐ-TTG ngày 7/3/2018 của Thủ tướng chính phủ.

2. Chi tiết thay đổi

Khi lập bảng CCTL, nhập thông tin Phụ cấp ưu đãi giảm do điều chỉnh danh sách huyện nghèo:

  • Nhập Biên chế được hưởng PC ưu đãi nghề có mặt 01/01/2019; HSL ngạch bậc; HSPC chức vụ, vượt khung.
  • Nhập Tổng hệ số phụ cấp ưu đãi (NĐ 61, 64, 19)Tổng hệ số phụ cấp ưu đãi (QĐ 244, 276).

  • Nhấn Tính nhu cầu CCTL. Phần mềm tự động tính số phụ cấp ưu đãi giảm do điều chỉnh danh sách huyện nghèo.

  • Nhấn Xem chi tiết.

  • Nhấn In để in Biểu mẫu số 2h: Tổng hợp phụ cấp ưu đãi giảm do điều chỉnh danh sách huyện nghèo.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA