Kế toán muốn lập dự toán lương cho nhân sự tuyển mới chi tiết cho từng vị trí việc làm

1. Mục đích

Giúp kế toán lập dự toán lương cho nhân sự tuyển mới chi tiết cho từng vị trí việc làm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R32, phần mềm đang tính chung hệ số lương và số tháng cho tất cả các CBNV tuyển mới cho nên không tính được hết các trường hợp.

Kể từ phiên bản R32, chương trình cải tiến màn hình lập dự toán lương để tính đúng dự toán cho các nhân sự tuyển mới chi tiết cho từng vị trí việc làm.

Cụ thể như sau:

  • Chọn menu Tiền lương\Dự toán lương. Nhấn Lập dự toán.
  • Nhập Năm lập dự toán, Mức lương cơ sở mới, Số chỉ tiêu biên chế được giao năm 2020.
  • Để nhập DTL cho lao động trong chỉ tiêu biên chế được duyệt năm 2020, nhấn vào dòng Bấm vào đây để chọn hoặc nhập thêm vị trí việc làm.
  • Nhấn vào từng dòng để khai báo:Vị trí việc làm, SL tuyển mới, HSL/1 tháng, Tổng HSPC/1 tháng, Tỷ lệ đóng bảo hiểm, Số tháng được hưởng.
  • Nhấn Tính dự toán lương.

  • Phần mềm sẽ tự động tính toánDự toán lương cho các nội dung trong đó có Dự toán lương cho lao động trong tổng biên chế được duyệt.

  • Nhấn Xem chi tiết.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA