Kế toán muốn bổ sung mẫu 01- CCTL để nộp cho PTC và STC_Xín Mần

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Biểu số 01- Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện để nộp cho Phòng tài chính và Sở tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R33, căn cứ vào bảng cải cách tiền lương/quỹ lương, phụ cấp tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức có loại cán bộ KHÁC Lao động hợp đồng và Người hoạt động không chuyên trách để kế toán in Biểu số 01- Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện.

Cụ thể như sau:

  • Bước 1: Lập bảng CCTL
  • Bước 2: In Biểu số 01- Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện
    • Vào menu Báo cáo\Báo cáo lương\Biểu số 01- Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện.

    • Khai báo tham số báo cáo.

    • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA