Kế toán muốn bổ sung mẫu bảng lương và mẫu thanh toán qua ATM theo mẫu của PTC Kon Rẫy

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu báo cáo Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân đặc thù phòng tài chính Kon Rẫy.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R32, chương trình bổ sung thêm phụ cấp Công tác phí tại Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành đối với các đơn vị có loại hình giáo dục đào tạo.

Cụ thể như sau:

 • Vào menu Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành, chương trình bổ sung phụ cấp Công tác phí.

 • Hàng tháng, lập bảng tính lương cho CBNV, xem chi tiết tại đây.
 • Anh/chị lập bảng tính các khoản phụ cấp công tác phí bằng cách:
  • Chọn menu Tiền lương\Tính các khoản khác.
  • Nhấn Thêm mới. Chọn Tháng và tên phụ cấp đặc biệt ngành là Công tác phí.
  • Nhấn Đồng ý.

 • Nhấn Chọn, tích chọn các CBNV được hưởng phụ cấp công tác phí.

 • Nhấn Đồng ý.
 • Nhấn Nhập nhanh mức phụ cấp để nhập nhanh số tiền phụ cấp cho CBNV. Nhấn Đồng ý.

 • Nhập thêm thông tin Số giờ (nếu có) và Thành tiền (bắt buộc).
 • Nhấn Cất. Nhấn Cập nhật bảng lương để hệ thống cập nhật phụ cấp công tác phí vào bảng lương.

 • Vào menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp => chương trình cập nhật phụ cấp công tác phí tại cột Các khoản phụ cấp đặc biệt ngành như sau:

 • Trên bảng lương, nhấn In\Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân – Kon Rẫy.

 • Chương trình in Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân – Kon Rẫy như sau:

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA