Cập nhật danh sách hưởng lương

Khi CBTC thay đổi thông tin lương của cán bộ nhân viên thì chương trình hiển thị thông báo cho kế toán biết để cập nhật bảng tính lương trong trường hợp đơn vị sử dụng cả nghiệp vụ Hồ sơ và Tiền lương.

1. Kế toán đăng nhập vào chương trình sẽ nhận được Thông báo cán bộ tổ chức đã cập nhật hồ sơ.

2. Nhấn tại đây để xem chi tiết.

3. Chương trình chuyển sang màn hình Danh sách cán bộ nhân viên\Đề nghị cập nhật thông tin.

4. Kế toán kiểm tra các thông tin, nhấn Cập nhật để cập nhật thay đổi vào Danh sách cán bộ nhân viên, còn nhấn Không cập nhật để từ chối cập nhật thay đổi này.

Cập nhật 28/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA